119 نتیجه
6- تحلیل کنکور 93 (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- تحلیل کنکور 93 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

429

تعداد پسندیدن

7

11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

2

13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)
تگ دکتر آی کیو
14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

4

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

2

9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

1

14- ژنتیک جمعیت -  سالچهارم(قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- ژنتیک جمعیت - سالچهارم(قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

939

تعداد پسندیدن

15

2- دفاع غیر اختصاصی - خط دوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
2- دفاع غیر اختصاصی - خط دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1069

تعداد پسندیدن

19

11 - ژنتیک و خواستگاه  (قسمت  یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11 - ژنتیک و خواستگاه (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

879

تعداد پسندیدن

24

3-ژنتیک جمعیت - چهارم(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-ژنتیک جمعیت - چهارم(قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

618

تعداد پسندیدن

6

13- ژنتیک جمعیت - چهارم(قسمت سیزده)
تگ دکتر آی کیو
13- ژنتیک جمعیت - چهارم(قسمت سیزده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

557

تعداد پسندیدن

10

4- - دستگاه تناسلی زن و چرخه ی جنسی - سال سوم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- - دستگاه تناسلی زن و چرخه ی جنسی - سال سوم (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

540

تعداد پسندیدن

12

4- ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

930

تعداد پسندیدن

23

14- ژنتیک و خواستگاه (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- ژنتیک و خواستگاه (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

583

تعداد پسندیدن

8

6- میتوز- چرخه ی سلولی  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- میتوز- چرخه ی سلولی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

410

تعداد پسندیدن

6

2- میتوز - کروموزوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- میتوز - کروموزوم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

368

تعداد پسندیدن

9