نتیجه 119
11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

1

6- تحلیل کنکور 93 (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- تحلیل کنکور 93 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

377

تعداد پسندیدن

7

13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)
تگ دکتر آی کیو
14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

3

8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

1

10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

2-زیست سوم - دستگاه تناسلی مرد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-زیست سوم - دستگاه تناسلی مرد (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

8

4- هورمون ها - تنظیم ترشح هورمون (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- هورمون ها - تنظیم ترشح هورمون (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

389

تعداد پسندیدن

9

1--  گردش مواد - سال دوم  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1-- گردش مواد - سال دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

703

تعداد پسندیدن

24

6- میتوز- چرخه ی سلولی  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- میتوز- چرخه ی سلولی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

5

2- میتوز - کروموزوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- میتوز - کروموزوم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

8

14- ژنتیک و خواستگاه (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- ژنتیک و خواستگاه (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

437

تعداد پسندیدن

6

4- ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

761

تعداد پسندیدن

23

2- دفاع غیر اختصاصی - خط دوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
2- دفاع غیر اختصاصی - خط دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1007

تعداد پسندیدن

19

11 - ژنتیک و خواستگاه  (قسمت  یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11 - ژنتیک و خواستگاه (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

712

تعداد پسندیدن

19

3-ژنتیک جمعیت - چهارم(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-ژنتیک جمعیت - چهارم(قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

555

تعداد پسندیدن

6