242 نتیجه
 مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

2

 مبحث دنباله ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

4

 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

3

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

2

مبحث دنباله ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

4

 مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

3

 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

3

 مبحث دنباله ها (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

3

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

3

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت سوم )

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

2

 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

4

مبحث دنباله ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

4

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

 مبحث دنباله ها (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

4

تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

3

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

2

 تابع (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تابع (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

4

 مبحث دنباله ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

3