242 نتیجه
 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

4

 مبحث هذلولی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث هذلولی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

2

 جزء صحیح  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جزء صحیح (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

3

مبحث دنباله ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

4

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

2

آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

2

 مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

3

 مبحث دایره (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دایره (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

5

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
 قدر مطلق  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
قدر مطلق (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

مبحث دایره (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دایره (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

3

 آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

3

آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

 تابع (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
تابع (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

5

تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

 آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

 مبحث هذلولی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث هذلولی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

ماتریس و دستگاه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس و دستگاه (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

7

آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

2

 مبحث دایره (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دایره (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

3

آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

مبحث هذلولی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث هذلولی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1