224 نتیجه
ریاضی کنکوری: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

4

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : جزء صحیح  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : جزء صحیح (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

4

دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

2

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

2

ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : قدر مطلق  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : قدر مطلق (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

2

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع نمایی ولگاریتمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع نمایی ولگاریتمی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

7

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : مبحث معادله درجه دوم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : مبحث معادله درجه دوم (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

2

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت دوم )

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث بیضی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث بیضی (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : قدر مطلق (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : قدر مطلق (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1