436 نتیجه
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
انتگرال و کاربرد آن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

2

انتگرال و کاربرد آن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

1

انتگرال و کاربرد آن (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

انتگرال و کاربرد آن (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

انتگرال و کاربرد آن (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

1

انتگرال و کاربرد آن (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

2

انتگرال و کاربرد آن (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

انتگرال و کاربرد آن (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال و کاربرد آن (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1