نتیجه 135
دنباله حسابی و هندسی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

2

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت پانردهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت پانردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

مقاطع مخروطی : مبحث بیضی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث بیضی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

دنباله حسابی و  هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

3

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
دنباله حسابی و هندسی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

2

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث دایره (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث دایره (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث هذلولی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث سهمی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

مقاطع مخروطی : مبحث بیضی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مقاطع مخروطی : مبحث بیضی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

2