19 نتیجه
30- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت چهارم)
30- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

1

39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)
39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

25- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت چهارم)
25- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

5

36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)
36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

29- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت سوم)
29- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

0

37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)
37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

24- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت سوم)
24- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)
38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
33- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هفتم)
33- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

0

22- شیمی3 .فصل اول. گزینه 2 (قسمت اول)
22- شیمی3 .فصل اول. گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

4

27- زیست شناسی2. فصل 8شتم  ژنتیک گزینه 2 (قسمت اول)
27- زیست شناسی2. فصل 8شتم ژنتیک گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

1

34- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هشتم)
34- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0

23- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت دوم)
23- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

2

40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)
40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

28- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت دوم)
28- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

2

31- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت پنجم)
31- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)
35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

1

26- شیمی3 فصل اول. گزینه 2 (قسمت پنجم)
26- شیمی3 فصل اول. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

32- - زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت ششم)
32- - زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0