نتیجه 19
27- زیست شناسی2. فصل 8شتم  ژنتیک گزینه 2 (قسمت اول)
27- زیست شناسی2. فصل 8شتم ژنتیک گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

1

38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)
38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

33- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هفتم)
33- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

22- شیمی3 .فصل اول. گزینه 2 (قسمت اول)
22- شیمی3 .فصل اول. گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

3

23- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت دوم)
23- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

1

34- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هشتم)
34- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

31- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت پنجم)
31- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)
35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
26- شیمی3 فصل اول. گزینه 2 (قسمت پنجم)
26- شیمی3 فصل اول. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

28- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت دوم)
28- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

2

40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)
40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)
37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

24- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت سوم)
24- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

25- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت چهارم)
25- شیمی3. فصل اول. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

5

39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)
39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

30- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت چهارم)
30- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

29- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت سوم)
29- زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)
36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

32- - زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت ششم)
32- - زیست شناسی2. فصل هشتم ژنتیک. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0