11 نتیجه
تدریس و حل تست شیمی - نظریه اسید و باز - گزینه دو
تدریس و حل تست شیمی - نظریه اسید و باز - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

تدریس زیست - مبحث قلب انسان - استاد حقوقی
تدریس زیست - مبحث قلب انسان - استاد حقوقی

کنکور تجربی - زیست شناسی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

462

تعداد پسندیدن

16

حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی
حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

حل تست شیمی - مبحث آرنیوس - گزینه دو
حل تست شیمی - مبحث آرنیوس - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

0

1 - حل تست شیمی - مبحث مول - استاد شیروانی
1 - حل تست شیمی - مبحث مول - استاد شیروانی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

1

تدریس حل و تست زیست - مبحث دستگاه گوارش و گامت سازی - استاد فراهانی
تدریس حل و تست زیست - مبحث دستگاه گوارش و گامت سازی - استاد فراهانی

کنکور تجربی - زیست شناسی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

459

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو
حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

0

تدریس و حل تست شیمی - مبحث نامگذاری آلکانها - استاد اسلامی
تدریس و حل تست شیمی - مبحث نامگذاری آلکانها - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

1

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
2 - حل تست شیمی - مبحث مول - استاد شیروانی
2 - حل تست شیمی - مبحث مول - استاد شیروانی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - مبحث استیکیومتری - سلیمانی
حل تست شیمی - مبحث استیکیومتری - سلیمانی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

1

حل تست عربی - تحلیل آزمون رشته تجربی سال 94 - گزینه دو
حل تست عربی - تحلیل آزمون رشته تجربی سال 94 - گزینه دو

کنکور عمومی - عربی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

1