51 نتیجه
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

968

تعداد پسندیدن

10

زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

474

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : آوند چوبی
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : آوند چوبی

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

604

تعداد پسندیدن

9

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

6

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

468

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

791

تعداد پسندیدن

6

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

2

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

540

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : حرکت های گیاهی
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : حرکت های گیاهی

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

616

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

837

تعداد پسندیدن

9

زیست گیاهی : سیتوئل
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : سیتوئل

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

488

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

729

تعداد پسندیدن

10

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : چرخه زندگی خزه
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه زندگی خزه

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

396

تعداد پسندیدن

8

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

428

تعداد پسندیدن

2

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

384

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

1

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

497

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

4