52 نتیجه
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

602

تعداد پسندیدن

5

1- زیست گیاهی - انتقال مواد در گیاهان  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- زیست گیاهی - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

472

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

335

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : آوند چوبی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : آوند چوبی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

325

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

330

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

484

تعداد پسندیدن

2

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : حرکت های گیاهی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : حرکت های گیاهی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

473

تعداد پسندیدن

7

زیست گیاهی سلولی - سیتوئل (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی - سیتوئل (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : چرخه زندگی خزه  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه زندگی خزه (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

1

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

2