نتیجه 45
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

3

1- زیست گیاهی - انتقال مواد در گیاهان  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- زیست گیاهی - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

410

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

3

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی سلولی - سیتوئل (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی - سیتوئل (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : خزه گیان و نهان زادان آوندی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : خزه گیان و نهان زادان آوندی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی سلولی : ساختار نخستین ساقه  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی : ساختار نخستین ساقه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : تولید مثل گیاهان  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : تولید مثل گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

261

تعداد پسندیدن

6

زیست گیاهی : انتقال مواد درگیاهان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : انتقال مواد درگیاهان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

349

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : چرخه زندگی سرخس (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه زندگی سرخس (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

2