51 نتیجه
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

879

تعداد پسندیدن

7

زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

438

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : آوند چوبی
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : آوند چوبی

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

532

تعداد پسندیدن

9

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

345

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

422

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

724

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

1

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

471

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : حرکت های گیاهی
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : حرکت های گیاهی

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

540

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

753

تعداد پسندیدن

9

زیست گیاهی : سیتوئل
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : سیتوئل

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

436

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : ساختار ریشه و ساقه در گیاهان علفی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

675

تعداد پسندیدن

10

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : چرخه زندگی خزه
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه زندگی خزه

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

356

تعداد پسندیدن

7

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

4

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

381

تعداد پسندیدن

2

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه ی زندگی جانداران (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

343

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

436

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

4