51 نتیجه
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

زیست گياهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گياهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث نهاندانگان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : مبحث بازدانگان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

2

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی سلولی : کلرانشیم

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

587

تعداد پسندیدن

3

زیست گیاهی : چرخه زندگی سرخس
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : چرخه زندگی سرخس

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

261

تعداد پسندیدن

5

زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

372

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : آوند چوبی
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : آوند چوبی

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

418

تعداد پسندیدن

8

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : خزه گیان و نهان زادان آوندی
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : خزه گیان و نهان زادان آوندی

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

2

زیست گیاهی : تولید مثل گیاهان
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : تولید مثل گیاهان

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

438

تعداد پسندیدن

8