نتیجه 48
2- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت دوم) گزینه دو
2- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت دوم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

2

4- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت چهارم) گزینه دو
4- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت چهارم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت اول) گزینه دو
1- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت اول) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

6

4-شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت چهارم)
4-شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

5- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-9(1قسمت پنچم) گزینه دو
5- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-9(1قسمت پنچم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

3- شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)
3- شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

2-شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت دوم)
2-شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

3- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت سوم) گزینه دو
3- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت سوم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1- شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت اول)
1- شیمی {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

2

3-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت سوم) گزینه دو
3-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت سوم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

6- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت ششم) گزینه دو
6- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت ششم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

7- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت هفتم) گزینه دو
7- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت هفتم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت پنجم) گزینه دو
5- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت پنجم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

2-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت دوم) گزینه دو
2-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت دوم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

2- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت دوم) گزینه دو
2- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت دوم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

2

8-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت هشتم) گزینه دو
8-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت هشتم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

1- آزمایش نیترات آب
1- آزمایش نیترات آب

کنکور تجربی - شیمی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

4-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت چهارم) گزینه دو
4-زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت چهارم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت سوم) گزینه دو
3- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت سوم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

4- شیمی آزمون ششم پیش دانشگاهی 91-92 (قسمت چهارم ) گزینه دو
4- شیمی آزمون ششم پیش دانشگاهی 91-92 (قسمت چهارم ) گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

2

8- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت هشتم) گزینه دو
8- زیست شناسی آزمون6- فصل پنجم وششم سال 91-92 (قسمت هشتم) گزینه دو

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0