48 نتیجه
2- زمین - فصل 9 - هوازدگی _ گزینه دو
2- زمین - فصل 9 - هوازدگی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

1

5- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی آواری _ گزینه دو
5- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی آواری _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل ٧- دیاژنز _ گزینه دو
3- زمین - فصل ٧- دیاژنز _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

2- زمین- فصل ۴ - آب زیرزمینی - ترکیب شیمیایی _ گزینه دو
2- زمین- فصل ۴ - آب زیرزمینی - ترکیب شیمیایی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

2

2- زمین - فصل 6 - تشکیل ماگما _ گزینه دو
2- زمین - فصل 6 - تشکیل ماگما _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل 6 - سنگهای آذرین و باتولیتها _ گزینه دو
3- زمین - فصل 6 - سنگهای آذرین و باتولیتها _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

2- زمین - فصل 5 - کانیهای رسوبی _ گزینه دو
2- زمین - فصل 5 - کانیهای رسوبی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل ۴- آب زیر زمینی و توزیع آن  _ گزینه دو
3- زمین - فصل ۴- آب زیر زمینی و توزیع آن _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

4

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
1- زمین - فصل ۴ - آب زیرزمینی _ گزینه دو
1- زمین - فصل ۴ - آب زیرزمینی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

2

5- زمین - فصل 5 - طبقه بندی کانی های _ گزینه دو
5- زمین - فصل 5 - طبقه بندی کانی های _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

3

4- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی _ گزینه دو
4- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

2- زمین - فصل ٧- حمل رسوبات _ گزینه دو
2- زمین - فصل ٧- حمل رسوبات _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

5- زمین - فصل 8 - طبقه بندی سنگهای دگرگونی _ گزینه دو
5- زمین - فصل 8 - طبقه بندی سنگهای دگرگونی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

5- زمین - فصل 6 - نوع کانیها _ گزینه دو
5- زمین - فصل 6 - نوع کانیها _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

5- زمین شناسی - فصل ۲ - بخار آب در هوا _ گزینه دو
5- زمین شناسی - فصل ۲ - بخار آب در هوا _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

2

2- زمین - فصل 8 - تغییر رویه کانی و بافت _ گزینه دو
2- زمین - فصل 8 - تغییر رویه کانی و بافت _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

4- زمین - فصل 5 - شناسایی کانی ها _ گزینه دو
4- زمین - فصل 5 - شناسایی کانی ها _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

7- زمین - فصل ٧- منشأ رسوبات _ گزینه دو
7- زمین - فصل ٧- منشأ رسوبات _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

2- زمین - فصل ٣-  امواج و انواع جریان‌های آبی _ گزینه دو
2- زمین - فصل ٣- امواج و انواع جریان‌های آبی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

6- زمین - فصل 8 - عوامل دگرگون ساز _ گزینه دو
6- زمین - فصل 8 - عوامل دگرگون ساز _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

7- زمین - فصل ٣ - فلات قاره سرآشیب و خیز قاره _ گزینه دو
7- زمین - فصل ٣ - فلات قاره سرآشیب و خیز قاره _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

4- زمین - فصل ۴- روان آب و حوزه آبریز- سرعت آب و آبدهی _ گزینه دو
4- زمین - فصل ۴- روان آب و حوزه آبریز- سرعت آب و آبدهی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

1- زمین شناسی - فصل ۲ - آب و هوا - اقلیم (۱) _ گزینه دو
1- زمین شناسی - فصل ۲ - آب و هوا - اقلیم (۱) _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

3

1- زمین - فصل 6 - بافت سنگهای آذرین _ گزینه دو
1- زمین - فصل 6 - بافت سنگهای آذرین _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

2