نتیجه 49
2- زمین - فصل 6 - تشکیل ماگما _ گزینه دو
2- زمین - فصل 6 - تشکیل ماگما _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

2- زمین - فصل 5 - کانیهای رسوبی _ گزینه دو
2- زمین - فصل 5 - کانیهای رسوبی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل 6 - سنگهای آذرین و باتولیتها _ گزینه دو
3- زمین - فصل 6 - سنگهای آذرین و باتولیتها _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

1- زمین - فصل ۴ - آب زیرزمینی _ گزینه دو
1- زمین - فصل ۴ - آب زیرزمینی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

2

5- زمین - فصل 5 - طبقه بندی کانی های _ گزینه دو
5- زمین - فصل 5 - طبقه بندی کانی های _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

3

3- زمین - فصل ۴- آب زیر زمینی و توزیع آن  _ گزینه دو
3- زمین - فصل ۴- آب زیر زمینی و توزیع آن _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

4

4- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی _ گزینه دو
4- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل ٧- دیاژنز _ گزینه دو
3- زمین - فصل ٧- دیاژنز _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
5- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی آواری _ گزینه دو
5- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی آواری _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

2- زمین - فصل 9 - هوازدگی _ گزینه دو
2- زمین - فصل 9 - هوازدگی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

2- زمین- فصل ۴ - آب زیرزمینی - ترکیب شیمیایی _ گزینه دو
2- زمین- فصل ۴ - آب زیرزمینی - ترکیب شیمیایی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

5- زمین - فصل 8 - طبقه بندی سنگهای دگرگونی _ گزینه دو
5- زمین - فصل 8 - طبقه بندی سنگهای دگرگونی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

1

2- زمین - فصل ٧- حمل رسوبات _ گزینه دو
2- زمین - فصل ٧- حمل رسوبات _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

5- زمین - فصل 6 - نوع کانیها _ گزینه دو
5- زمین - فصل 6 - نوع کانیها _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

5- زمین شناسی - فصل ۲ - بخار آب در هوا _ گزینه دو
5- زمین شناسی - فصل ۲ - بخار آب در هوا _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1

6- زمین - فصل ٣- فشار آب در ردیا _ گزینه دو
6- زمین - فصل ٣- فشار آب در ردیا _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

4- زمین - فصل 9 - فرسایش و عوامل آن _ گزینه دو
4- زمین - فصل 9 - فرسایش و عوامل آن _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

4- زمین - فصل 8 - دگرگونی و منابع طبیعی _ گزینه دو
4- زمین - فصل 8 - دگرگونی و منابع طبیعی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

1- زمین - فصل 6 - بافت سنگهای آذرین _ گزینه دو
1- زمین - فصل 6 - بافت سنگهای آذرین _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

8- زمین - فصل ٣ - گازها _ گزینه دو
8- زمین - فصل ٣ - گازها _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

4- زمین - فصل ٣ - کو‌ه‌های دریایی پشته‌ها و درازگودال‌های اقیانوسی _ گزینه دو
4- زمین - فصل ٣ - کو‌ه‌های دریایی پشته‌ها و درازگودال‌های اقیانوسی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

1- زمین  - فصل ٣ - املاح _ گزینه دو
1- زمین - فصل ٣ - املاح _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

6- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی شیمیایی _ گزینه دو
6- زمین - فصل ٧- طبقه بندی سنگهای رسوبی شیمیایی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

1- زمین - فصل 5 - کانیهای دگرگونی _ گزینه دو
1- زمین - فصل 5 - کانیهای دگرگونی _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0