441 نتیجه
کنکور تجربی - ریاضی -  روش های محاسبه - استاد دکتر بیگی
تگ دکتر آی کیو
کنکور تجربی - ریاضی - روش های محاسبه - استاد دکتر بیگی

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

2

 روش حل نامعادلات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
روش حل نامعادلات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

308

تعداد پسندیدن

2

مشتق توابع  بالاتر (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مشتق توابع بالاتر (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

5

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

6

 روش حل نامعادلات جبری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
روش حل نامعادلات جبری (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

427

تعداد پسندیدن

4

 تابع درجه دوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تابع درجه دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

278

تعداد پسندیدن

5

 دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

354

تعداد پسندیدن

3

 تصاعد هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تصاعد هندسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
 مجانب افقی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مجانب افقی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

5

 روش تعیین علامت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
روش تعیین علامت (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

635

تعداد پسندیدن

16

 آنالیز ترکیبی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

364

تعداد پسندیدن

6

3- تابع معکوس (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تابع معکوس (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

2

 تصاعد حسابی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تصاعد حسابی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

 تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

406

تعداد پسندیدن

6

 تصاعد هندسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تصاعد هندسی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

 تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

800

تعداد پسندیدن

15

 محورهای مختصات قائم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
محورهای مختصات قائم (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

 تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

3

 روش های محاسبه (fx) (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
روش های محاسبه (fx) (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

1

فرمول های مقدماتی مثلثات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فرمول های مقدماتی مثلثات (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

1

روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

5

 روش حل معادلات ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
روش حل معادلات ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

237

تعداد پسندیدن

3

 اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

1