441 نتیجه
کنکور تجربی - ریاضی -  روش های محاسبه - استاد دکتر بیگی
تگ دکتر آی کیو
کنکور تجربی - ریاضی - روش های محاسبه - استاد دکتر بیگی

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

1

 اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

1

  تست های حد چپ و راست (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
تست های حد چپ و راست (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

 حد و پیوستگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حد و پیوستگی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

12

حد و پیوستگی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

11

 حد و پیوستگی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حد و پیوستگی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

8

 حد و پیوستگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حد و پیوستگی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

402

تعداد پسندیدن

20

 اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
 حد و پیوستگی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حد و پیوستگی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

507

تعداد پسندیدن

17

 حد و پیوستگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حد و پیوستگی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

11

 انتگرال توابع قدر مطلق (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال توابع قدر مطلق (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

294

تعداد پسندیدن

2

 اولین قضایای اساسی حساب انتگرال
تگ دکتر آی کیو
اولین قضایای اساسی حساب انتگرال

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

 هذلولی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هذلولی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

 انتگرال از توابع قدر مطلق (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال از توابع قدر مطلق (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

363

تعداد پسندیدن

4

 انتگرال معین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال معین (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

3

انتگرال معین (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال معین (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

2

انتگرال معین (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
انتگرال معین (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

5

 توابع درجه سوم (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
توابع درجه سوم (قسمت اول )

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

3

 تابع هموگرافیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تابع هموگرافیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

4

 توابع درجه سوم ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
توابع درجه سوم ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

3

 تابع هموگرافیک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تابع هموگرافیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

5

 سهمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
سهمی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

مشتق توابع  بالاتر (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مشتق توابع بالاتر (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

4

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

5