441 نتیجه
کنکور تجربی - ریاضی -  روش های محاسبه - استاد دکتر بیگی
تگ دکتر آی کیو
کنکور تجربی - ریاضی - روش های محاسبه - استاد دکتر بیگی

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

2

 روش حل نامعادلات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
روش حل نامعادلات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

3

مشتق توابع  بالاتر (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مشتق توابع بالاتر (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

365

تعداد پسندیدن

5

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

432

تعداد پسندیدن

7

 روش حل نامعادلات جبری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
روش حل نامعادلات جبری (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

536

تعداد پسندیدن

4

 تابع درجه دوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تابع درجه دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

332

تعداد پسندیدن

6

 دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

685

تعداد پسندیدن

5

 تصاعد هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تصاعد هندسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

1

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
 مجانب افقی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مجانب افقی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

237

تعداد پسندیدن

1

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

303

تعداد پسندیدن

7

 روش تعیین علامت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
روش تعیین علامت (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

984

تعداد پسندیدن

20

 آنالیز ترکیبی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

477

تعداد پسندیدن

7

3- تابع معکوس (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تابع معکوس (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

2

 تصاعد حسابی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تصاعد حسابی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

2

 تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

498

تعداد پسندیدن

6

 تصاعد هندسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تصاعد هندسی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

 تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

1042

تعداد پسندیدن

18

 محورهای مختصات قائم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
محورهای مختصات قائم (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

 تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

410

تعداد پسندیدن

3

 روش های محاسبه (fx) (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
روش های محاسبه (fx) (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

1

فرمول های مقدماتی مثلثات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فرمول های مقدماتی مثلثات (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

2

روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

6

 روش حل معادلات ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
روش حل معادلات ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

4

 اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

2