442 نتیجه
6- روش حل نامعادلات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- روش حل نامعادلات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

2

1- مشتق توابع  بالاتر (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مشتق توابع بالاتر (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

4

4- مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

4

1- روش حل نامعادلات جبری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- روش حل نامعادلات جبری (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

4

1- تابع درجه دوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- تابع درجه دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

4

1- دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

1

3- تصاعد هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تصاعد هندسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

4- مجانب افقی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- مجانب افقی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

1

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
5- مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

4

1- روش تعیین علامت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- روش تعیین علامت (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

416

تعداد پسندیدن

10

1- آنالیز ترکیبی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- آنالیز ترکیبی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

6

3- تابع معکوس (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تابع معکوس (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

2

8- تصاعد حسابی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- تصاعد حسابی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

3- تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

316

تعداد پسندیدن

6

8- تصاعد هندسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- تصاعد هندسی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

2- تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- تابع جزء صحیح - ویژگیهای براکت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

563

تعداد پسندیدن

13

4- محورهای مختصات قائم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- محورهای مختصات قائم (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

4- تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

2

7- روش های محاسبه (fx) (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- روش های محاسبه (fx) (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

9- فرمول های مقدماتی مثلثات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- فرمول های مقدماتی مثلثات (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

1

7- روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

2

2- روش حل معادلات ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- روش حل معادلات ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

2

1- اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

1- قانون سینوس و کسینوس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قانون سینوس و کسینوس (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

232

تعداد پسندیدن

1