نتیجه 46
39- آمار - فصل هفتم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
39- آمار - فصل هفتم (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

2

5- آمار - فصل دوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
5- آمار - فصل دوم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1

34- آمار - فصل هفتم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
34- آمار - فصل هفتم (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

1

26-آمار - فصل ششم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
26-آمار - فصل ششم (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

2

19- امار- فصل پنچم (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
19- امار- فصل پنچم (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

28- آمار - فصل ششم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
28- آمار - فصل ششم (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

5

38- آمار - فصل هفتم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
38- آمار - فصل هفتم (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

16- امار-فصل پنچم(قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
16- امار-فصل پنچم(قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

2

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
9- آمار - فصل چهارم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
9- آمار - فصل چهارم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

3

7- آمار - فصل سوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
7- آمار - فصل سوم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

25-آمار - فصل ششم (قسمت پنچم)
تگ دکتر آی کیو
25-آمار - فصل ششم (قسمت پنچم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

42- آمار - فصل هفتم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
42- آمار - فصل هفتم (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

33- آمار - فصل هفتم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
33- آمار - فصل هفتم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

3

24-آمار - فصل ششم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
24-آمار - فصل ششم (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

2

27- آمار - فصل ششم - (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
27- آمار - فصل ششم - (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

2

32- آمار - فصل هفتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
32- آمار - فصل هفتم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

17- امار فصل پنچم(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
17- امار فصل پنچم(قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

2

10- آمار - فصل چهارم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
10- آمار - فصل چهارم (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

5

22- آمار - فصل ششم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
22- آمار - فصل ششم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

2

14-آمار-فصل پنچم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
14-آمار-فصل پنچم (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

3- آمار - فصل اول (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- آمار - فصل اول (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

18- امار- فصل پنچم(قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
18- امار- فصل پنچم(قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

2

29- آمار - فصل ششم (قسمت نهم )
تگ دکتر آی کیو
29- آمار - فصل ششم (قسمت نهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

43- آمار - فصل هفتم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
43- آمار - فصل هفتم (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1