26 نتیجه
42- ریاضی کنکور - ترکیب توابع - استاد منتظری
42- ریاضی کنکور - ترکیب توابع - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

3- آموزش زبان ریاضی - بخش 1 (ریاضی  اول دبیرستان)
3- آموزش زبان ریاضی - بخش 1 (ریاضی اول دبیرستان)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

4- آموزش ریاضی 1 - بخش 2 (ریاضی اول دبیرستان)
4- آموزش ریاضی 1 - بخش 2 (ریاضی اول دبیرستان)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

5- آموزش ریاضی 1 - بخش 4 ( ریاضی اول دبیرستان)
5- آموزش ریاضی 1 - بخش 4 ( ریاضی اول دبیرستان)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

16- تدریس ریاضی - تابع زوج
16- تدریس ریاضی - تابع زوج

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

ریاضی و هندسه - استاد منتظری
ریاضی و هندسه - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

37- ریاضی کنکوری - نکته مهم
37- ریاضی کنکوری - نکته مهم

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

1

17- تست ریاضی کنکوری - توابع زوج
17- تست ریاضی کنکوری - توابع زوج

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
32- ریاضی - مساحت و فیثاغورث - استاد منتظری
32- ریاضی - مساحت و فیثاغورث - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

43- ریاضی - نقاط عطف تابع - استاد منتظری
43- ریاضی - نقاط عطف تابع - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

1- آشنایی با دنباله (ریاضی دوم دبیرستان)
1- آشنایی با دنباله (ریاضی دوم دبیرستان)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

44- ریاضی و هندسه - حل تست و توضیح - استاد منتظری
44- ریاضی و هندسه - حل تست و توضیح - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

36- ریاضی دوم دبیرستان - دنباله های حسابی  (درسنامه سوم)
36- ریاضی دوم دبیرستان - دنباله های حسابی (درسنامه سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

41- ریاضی - حرف آخر همگرایی دنباله - استاد منتظری
41- ریاضی - حرف آخر همگرایی دنباله - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

4- ریاضی و هندسه-حل تست و توضیح -  ستاد منتظری
4- ریاضی و هندسه-حل تست و توضیح - ستاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

35- ریاضی دوم دبیرستان - دنباله ها ی حسابی  (درسنامه دوم)
35- ریاضی دوم دبیرستان - دنباله ها ی حسابی (درسنامه دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

38- ریاضی  - مشتق توابع چند لایه ای - استاد منتظری
38- ریاضی - مشتق توابع چند لایه ای - استاد منتظری

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

2

34- ریاضی دوم دبیرستان - دنباله ها  (درسنامه اول)
34- ریاضی دوم دبیرستان - دنباله ها (درسنامه اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

2- آموزش دنباله حسابی و دنباله هندسی - استاد رضایی - (ریاضی دوم دبیرستان)
2- آموزش دنباله حسابی و دنباله هندسی - استاد رضایی - (ریاضی دوم دبیرستان)

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

1

39- ریاضی - حرف آخر مشتق لایه ای-  استاد منتظری - حرف آخر مشتق لایه ای
39- ریاضی - حرف آخر مشتق لایه ای- استاد منتظری - حرف آخر مشتق لایه ای

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

2

7- آموزش ریاضی2- دنباله هندسی - جلسه 4
7- آموزش ریاضی2- دنباله هندسی - جلسه 4

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

10- آموزش دنباله ها و کرانداری دنباله
10- آموزش دنباله ها و کرانداری دنباله

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

8- آموزش ریاضی2- همگرایی دنباله - جلسه 5
8- آموزش ریاضی2- همگرایی دنباله - جلسه 5

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

6- آموزش ریاضی2- دنباله حسابی - جلسه 3
6- آموزش ریاضی2- دنباله حسابی - جلسه 3

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0