نتیجه 23
احتمال (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

12

احتمال (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

16

احتمال (قسمت دهم )
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت دهم )

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

4

احتمال (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

7

احتمال (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

4

احتمال (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

3

احتمال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

5

احتمال (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

4

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
احتمال (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

3

احتمال (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

6

احتمال (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

5

احتمال (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

3

احتمال (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

3

احتمال: (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

2

احتمال: (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

2

احتمال: (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

3

احتمال: (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

4

احتمال: (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

4

احتمال : (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال : (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

احتمال : (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال : (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

1

احتمال : (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال : (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

احتمال : (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال : (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

احتمال : (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال : (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

2