نتیجه 332
3- ریاضی تجربی – حل دستگاه  (قسمت سوم)
3- ریاضی تجربی – حل دستگاه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

4

5- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت پنجم)
5- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

11- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت یازدهم)
11- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

17- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت هفتدهم)
17- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت هفتدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

1- ریاضی تجربی – حل دستگاه(قسمت اول)
1- ریاضی تجربی – حل دستگاه(قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

2

16- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت شانزدهم)
16- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

10- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت دهم)
10- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

6- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت ششم )
6- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت ششم )

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

2

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
4- ریاضی تجربی – حل دستگاه  (قسمت چهارم)
4- ریاضی تجربی – حل دستگاه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

9- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت نهم)
9- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

13- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت سیزدهم)
13- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

14- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت چهاردهم)
14- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

12- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت دوازدهم)
12- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی تجربی – حل دستگاه (قسمت دوم)
2- ریاضی تجربی – حل دستگاه (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت اول)
1- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

7- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت هفتم)
7- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

15- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت پانزدهم)
15- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

8- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت هشتم)
8- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت دوم)
2- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

4- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت چهارم)
4- ریاضی تجربی – مبحث ماتریس (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

4- ریاضی تجربی – مبحث تابع (قسمت چهارم)
4- ریاضی تجربی – مبحث تابع (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

3

5- ریاضی تجربی - مبحث مثلثات (قسمت پنجم)
5- ریاضی تجربی - مبحث مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

9- ریاضی تجربی - مبحث مثلثات (قسمت نهم)
9- ریاضی تجربی - مبحث مثلثات (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

2- ریاضی تجربی - مبحث مثلثات (قسمت دوم)
2- ریاضی تجربی - مبحث مثلثات (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0