نتیجه 42
گراف منتظم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

5

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

14

درخت ( قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درخت ( قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

341

تعداد پسندیدن

3

درخت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

1

گراف همبند (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

3

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

4

گراف بازه ها - (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف بازه ها - (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث تصویرو قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تصویرو قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

302

تعداد پسندیدن

5

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
گراف همیلتنی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

1

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

3

گراف اویلری و نیمه اویلری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف اویلری و نیمه اویلری (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

3

مفاهیم گراف - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

395

تعداد پسندیدن

7

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

374

تعداد پسندیدن

8

مفاهیم گراف - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

336

تعداد پسندیدن

4

مسیر در گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مسیر در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

3

مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

2

گراف هم بند (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف هم بند (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

1

گراف هم بند (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف هم بند (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

3

مفاهیم گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

318

تعداد پسندیدن

5

درخت ( قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درخت ( قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

1

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

5

گراف منتظم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

4