42 نتیجه
درخت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

525

تعداد پسندیدن

4

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

16

گراف منتظم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

406

تعداد پسندیدن

6

درخت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

1

گراف همبند (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

423

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

403

تعداد پسندیدن

5

گراف همیلتنی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

1

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

3

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
گراف اویلری و نیمه اویلری
تگ دکتر آی کیو
گراف اویلری و نیمه اویلری

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

3

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

4

گراف بازه ها - (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف بازه ها - (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

0

مفاهیم گراف - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

401

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

569

تعداد پسندیدن

9

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

4

مفاهیم گراف - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

570

تعداد پسندیدن

8

ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

277

تعداد پسندیدن

5

گراف همبند (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

3

گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

3

گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

340

تعداد پسندیدن

5

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

6

گراف همیلتنی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

326

تعداد پسندیدن

6

مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

2

مسیر در گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مسیر در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

4