42 نتیجه
درخت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

576

تعداد پسندیدن

4

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

403

تعداد پسندیدن

16

گراف منتظم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

453

تعداد پسندیدن

6

درخت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

267

تعداد پسندیدن

1

گراف همبند (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

483

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

476

تعداد پسندیدن

6

گراف همیلتنی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

265

تعداد پسندیدن

1

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

3

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
گراف اویلری و نیمه اویلری
تگ دکتر آی کیو
گراف اویلری و نیمه اویلری

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

3

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

4

گراف بازه ها - (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف بازه ها - (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

333

تعداد پسندیدن

0

مفاهیم گراف - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

451

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

633

تعداد پسندیدن

10

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

4

مفاهیم گراف - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

602

تعداد پسندیدن

8

ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

5

گراف همبند (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

3

گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

321

تعداد پسندیدن

3

گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

396

تعداد پسندیدن

5

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

350

تعداد پسندیدن

6

گراف همیلتنی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

8

مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

2

مسیر در گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مسیر در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

4