42 نتیجه
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

4

گراف بازه ها - (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف بازه ها - (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

0

مفاهیم گراف - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

371

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

543

تعداد پسندیدن

9

مفاهیم گراف - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

543

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

6

مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

4

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تصویر و قرینه کردن نقاط (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

267

تعداد پسندیدن

4

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

5

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

6

ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

5

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

263

تعداد پسندیدن

6

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

303

تعداد پسندیدن

14

درخت  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

2

گراف همبند (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

3

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

3

گراف همبند (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

3

مسیر در گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مسیر در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

4

مفاهیم گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

353

تعداد پسندیدن

5

گراف هم بند (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف هم بند (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

3

گراف هم بند (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف هم بند (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

1

دور در گراف (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دور در گراف (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

226

تعداد پسندیدن

4

مفاهیم گراف  (قسمت چهار)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف (قسمت چهار)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

3