42 نتیجه
درخت ( قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درخت ( قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

350

تعداد پسندیدن

3

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

14

گراف منتظم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

305

تعداد پسندیدن

5

درخت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درخت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

1

گراف همبند (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : مبحث تصویرو قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تصویرو قرینه کردن نقاط (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

348

تعداد پسندیدن

5

گراف همیلتنی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

1

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

3

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
گراف اویلری و نیمه اویلری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف اویلری و نیمه اویلری (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

3

گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف یکریخت و دنباله گرافی - (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

4

گراف بازه ها - (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف بازه ها - (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

226

تعداد پسندیدن

0

مفاهیم گراف - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

346

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

496

تعداد پسندیدن

8

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

4

مفاهیم گراف - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

518

تعداد پسندیدن

7

ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده ( قسمت سوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

5

گراف همبند (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همبند (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

3

گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

3

گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف مکمل و شمارش گراف ها با اسم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

283

تعداد پسندیدن

5

ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
ماتریس مجاورت گراف ساده (قسمت دوم )

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

6

گراف همیلتنی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف همیلتنی(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

5

مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفاهیم گراف - (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

2

مسیر در گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مسیر در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

3