117 نتیجه
4 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی اول - فصل نهم - مبحث روش حل نا معادلات - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل نهم - مبحث روش حل نا معادلات - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث توان رسانی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث توان رسانی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث شمارش - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث شمارش - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

5 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث ریشه گیری - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث ریشه گیری - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
2 - ریاضی اول - فصل چهارم - مبحث اتحاد ها و تجزیه - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل چهارم - مبحث اتحاد ها و تجزیه - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث شمارش - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث شمارش - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث شیب خط - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث شیب خط - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

6 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث ریشه گیری - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث ریشه گیری - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

2 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث ترکیب - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث ترکیب - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله و مفاهیم مربوطه - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله و مفاهیم مربوطه - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث توان رسانی - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث توان رسانی - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث جایگشت متمایز - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث جایگشت متمایز - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی اول - فصل چهارم - مبحث اتحاد ها و تجزیه - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی اول - فصل چهارم - مبحث اتحاد ها و تجزیه - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث راس سهمی و نقاط تلاقی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث راس سهمی و نقاط تلاقی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث شمارش - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث شمارش - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

1

3 - ریاضی اول - فصل دوم - مبحث مجموعه ها - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی اول - فصل دوم - مبحث مجموعه ها - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

5 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث توان رسانی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی اول - فصل سوم - مبحث توان رسانی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث فاکتوریل - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث فاکتوریل - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0