نتیجه 117
1 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل اول - مبحث نمادها و ریاضی - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث جایگشت - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث جایگشت - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

1

7 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت هفتم - گزینه دو
7 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت هفتم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

6 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث فاکتوریل - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث فاکتوریل - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
6 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

1

3 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله خط - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله خط - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث شیب خط - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث شیب خط - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی اول - فصل دوم - مبحث مجموعه ها - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل دوم - مبحث مجموعه ها - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

4 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله خط - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله خط - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی اول - فصل هشتم - مبحث روش حل معادلات درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل هشتم - مبحث روش حل معادلات درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل ششم - مبحث نسبت های مثلثاتی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

1

2 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله خط - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی اول - فصل پنجم - مبحث معادله خط - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

5 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث جایگشت متمایز - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث جایگشت متمایز - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

4 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث ترکیب - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل سوم - مبحث ترکیب - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث راس سهمی و نقاط تلاقی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث راس سهمی و نقاط تلاقی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1