20 نتیجه
ریاضی - مبحث نامعادله - استاد محمد رضایی
ریاضی - مبحث نامعادله - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

1

ریاضی – مبحث آشنایی با دنباله - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث آشنایی با دنباله - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث ضرب و تقسیم اعداد اعشاری - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث ضرب و تقسیم اعداد اعشاری - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

419

تعداد پسندیدن

14

ریاضی – مبحث معادله درجه یک - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث معادله درجه یک - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی – مبحث جبر - استاد محمد رضایی - (قسمت اول)
1 - ریاضی – مبحث جبر - استاد محمد رضایی - (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث  نمایش عدد رادیکالی روی محور - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث نمایش عدد رادیکالی روی محور - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث اولویت عملیات جبری - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث اولویت عملیات جبری - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث دنباله حسابی و هندسی - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث دنباله حسابی و هندسی - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
1 - ریاضی - مبحث معادله خط - استاد محمد رضایی - (قسمت اول)
1 - ریاضی - مبحث معادله خط - استاد محمد رضایی - (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی - مبحث معادله خط - استاد محمد رضایی - (قسمت دوم)
2 - ریاضی - مبحث معادله خط - استاد محمد رضایی - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث رسم توابع رادیکالی و سهمی - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث رسم توابع رادیکالی و سهمی - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

1

2 - ریاضی – مبحث جبر - استاد محمد رضایی - (قسمت دوم)
2 - ریاضی – مبحث جبر - استاد محمد رضایی - (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث اتحاد و تجزیه - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث اتحاد و تجزیه - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث مسائل تعیین علامت عبارت جبری و دامنه تابع  - استاد محمد رضایی
ریاضی - مبحث مسائل تعیین علامت عبارت جبری و دامنه تابع - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث اثبات یک قاعده (یافتن عدد گویا بین دو عدد گویا) - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث اثبات یک قاعده (یافتن عدد گویا بین دو عدد گویا) - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث  آشنایی با تابع و نمایش آن - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث آشنایی با تابع و نمایش آن - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث  نسبت های مثلثاتی و روابط بین نسبت های مثلثاتی - استاد محمد رضایی
ریاضی - مبحث نسبت های مثلثاتی و روابط بین نسبت های مثلثاتی - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

1

ریاضی – مبحث تعیین علامت و تعیین دامنه تابع - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث تعیین علامت و تعیین دامنه تابع - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

2

ریاضی – مبحث دنباله تقریبات اعشاری ، توان رسانی و ریشه گیری - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث دنباله تقریبات اعشاری ، توان رسانی و ریشه گیری - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0