نتیجه 158
2 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث ترمودینامیک - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث ترمودینامیک - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

4 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

5 - فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم
5 - فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث ترمودینامیک - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث ترمودینامیک - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

7 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم
7 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

6 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
8 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم
8 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

1

5 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم
5 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

4

9 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم
9 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

8 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم
8 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

7 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم
7 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

11 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
11 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

4 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

1

8 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم
8 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

1

2 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

9 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم
9 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث نورهندسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

6 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0