25 نتیجه
آمار توصیفی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

501

تعداد پسندیدن

6

آمار توصیفی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

265

تعداد پسندیدن

6

شاخص های پراکندگی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

1

شاخص های مرکزی ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

3

آمار توصیفی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

317

تعداد پسندیدن

2

شاخص های پراکندگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

5

شاخص های پراکندگی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

2

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
شاخص های مرکزی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

2

شاخص های پراکندگی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

معرفی مباحث (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

3

شاخص های پراکندگی ( قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی ( قسمت اول )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

4

شاخص های مرکزی ( قسمت هفتم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت هفتم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

3

آمار توصیفی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

3

معرفی مباحث (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

312

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

3

آمار توصیفی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

3

شاخص های مرکزی ( قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

2

شاخص های پراکندگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

4

آمار توصیفی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

2

معرفی مباحث (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

1