25 نتیجه
آمار توصیفی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

5

شاخص های پراکندگی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

1

شاخص های مرکزی ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

3

آمار توصیفی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

4

شاخص های پراکندگی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

2

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
شاخص های پراکندگی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

معرفی مباحث (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

3

شاخص های پراکندگی ( قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی ( قسمت اول )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

شاخص های مرکزی ( قسمت هفتم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت هفتم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

3

آمار توصیفی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

2

آمار توصیفی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

6

معرفی مباحث (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

3

آمار توصیفی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

3

شاخص های مرکزی ( قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

4

آمار توصیفی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

2

معرفی مباحث (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1