25 نتیجه
آمار توصیفی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

5

شاخص های پراکندگی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

شاخص های مرکزی ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

آمار توصیفی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

2

شاخص های پراکندگی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

شاخص های مرکزی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
شاخص های پراکندگی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

معرفی مباحث (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

3

شاخص های پراکندگی ( قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی ( قسمت اول )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

3

شاخص های مرکزی ( قسمت هفتم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت هفتم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

1

آمار توصیفی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

1

آمار توصیفی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

6

معرفی مباحث (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

2

شاخص های مرکزی ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

آمار توصیفی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

3

شاخص های مرکزی ( قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

شاخص های مرکزی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
شاخص های مرکزی ( قسمت دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

شاخص های پراکندگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شاخص های پراکندگی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

2

آمار توصیفی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار توصیفی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

2

معرفی مباحث (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

1