25 نتیجه
7- آمار توصیفی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- آمار توصیفی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

5

25-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

14- شاخص های مرکزی ( قسمت چهاردهم )
تگ دکتر آی کیو
14- شاخص های مرکزی ( قسمت چهاردهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

6- آمار توصیفی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- آمار توصیفی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

20- شاخص های پراکندگی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
20- شاخص های پراکندگی (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

23-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
23- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

2

16- شاخص های مرکزی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
16- شاخص های مرکزی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

11- شاخص های مرکزی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- شاخص های مرکزی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

1

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
24-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
24- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

3- معرفی مباحث (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- معرفی مباحث (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

3

19- شاخص های پراکندگی ( قسمت نوزدهم )
تگ دکتر آی کیو
19- شاخص های پراکندگی ( قسمت نوزدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

3

17- شاخص های مرکزی ( قسمت هفدهم )
تگ دکتر آی کیو
17- شاخص های مرکزی ( قسمت هفدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

1

5- آمار توصیفی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- آمار توصیفی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

2

13- شاخص های مرکزی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- شاخص های مرکزی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

4- آمار توصیفی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- آمار توصیفی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

6

1- معرفی مباحث (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- معرفی مباحث (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

2

15- شاخص های مرکزی ( قسمت پانزدهم )
تگ دکتر آی کیو
15- شاخص های مرکزی ( قسمت پانزدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

9- آمار توصیفی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- آمار توصیفی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

3

18- شاخص های مرکزی ( قسمت هجدهم )
تگ دکتر آی کیو
18- شاخص های مرکزی ( قسمت هجدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

12- شاخص های مرکزی ( قسمت دوازدهم )
تگ دکتر آی کیو
12- شاخص های مرکزی ( قسمت دوازدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

1

21-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
21- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

22-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
22- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

2

8- آمار توصیفی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- آمار توصیفی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

2- معرفی مباحث (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- معرفی مباحث (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1