نتیجه 25
22-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
22- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

10- آمار توصیفی ( قسمت دهم )
تگ دکتر آی کیو
10- آمار توصیفی ( قسمت دهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

8- آمار توصیفی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- آمار توصیفی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

2

2- معرفی مباحث (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- معرفی مباحث (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

21-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
21- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

12- شاخص های مرکزی ( قسمت دوازدهم )
تگ دکتر آی کیو
12- شاخص های مرکزی ( قسمت دوازدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

1

13- شاخص های مرکزی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- شاخص های مرکزی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

19- شاخص های پراکندگی ( قسمت نوزدهم )
تگ دکتر آی کیو
19- شاخص های پراکندگی ( قسمت نوزدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

3

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
5- آمار توصیفی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- آمار توصیفی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

2

17- شاخص های مرکزی ( قسمت هفدهم )
تگ دکتر آی کیو
17- شاخص های مرکزی ( قسمت هفدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

3- معرفی مباحث (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- معرفی مباحث (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

3

18- شاخص های مرکزی ( قسمت هجدهم )
تگ دکتر آی کیو
18- شاخص های مرکزی ( قسمت هجدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

9- آمار توصیفی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- آمار توصیفی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

2

15- شاخص های مرکزی ( قسمت پانزدهم )
تگ دکتر آی کیو
15- شاخص های مرکزی ( قسمت پانزدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

4- آمار توصیفی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- آمار توصیفی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

4

1- معرفی مباحث (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- معرفی مباحث (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

2

24-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
24- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

16- شاخص های مرکزی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
16- شاخص های مرکزی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

11- شاخص های مرکزی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- شاخص های مرکزی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

1

14- شاخص های مرکزی ( قسمت چهاردهم )
تگ دکتر آی کیو
14- شاخص های مرکزی ( قسمت چهاردهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

25-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

7- آمار توصیفی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- آمار توصیفی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

5

23-  شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
23- شاخص های پراکندگی (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

2

20- شاخص های پراکندگی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
20- شاخص های پراکندگی (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حمیدرضا منجذبی

حمیدرضا منجذبی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1