161 نتیجه
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

فصل اول. : دنباله ها (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول. : دنباله ها (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها ( قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و نهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و نهم )

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : دنباله ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : دنباله ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : دنباله ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : حد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : دنباله ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم :  حد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم :  حد (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حد (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : حد (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حد (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : حد (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : حد (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

6

فصل دوم : حد (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حد (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1