نتیجه 104
فصل صفر دیفرانسیل - خواص قدر مطلق ( قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - خواص قدر مطلق ( قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

487

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : مبحث حد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث حد (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

1

فصل اول:  دنباله ها  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: دنباله ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل - ویژگی  اعداد حقیقی  (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - ویژگی اعداد حقیقی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

514

تعداد پسندیدن

2

فصل صفر دیفرانسیل- تعیین علامت ( قسمت بیست و یکم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- تعیین علامت ( قسمت بیست و یکم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

742

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر دیفرانسیل - رسم تابع قدر مطلق ( قسمت هفدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - رسم تابع قدر مطلق ( قسمت هفدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

838

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

590

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل صفر دیفرانسیل- مجموعه اعداد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- مجموعه اعداد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

535

تعداد پسندیدن

21

فصل صفر دیفرانسیل - خواص قدر مطلق ( قسمت چهاردهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - خواص قدر مطلق ( قسمت چهاردهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

533

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : مبحث حد (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث حد (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست و دوم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست و دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

495

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل - مجموعه ها ( قسمت دهم  )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - مجموعه ها ( قسمت دهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

453

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل - تست اعداد  گویا وگنگ (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - تست اعداد گویا وگنگ (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

510

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

2

فصل صفر دیفرانسیل - اعداد گویا و گنگ(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - اعداد گویا و گنگ(قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

891

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

2

فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

528

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل -جز صحیح ( قسمت بیست و نه)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل -جز صحیح ( قسمت بیست و نه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

769

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر دیفرانسل -  جز صحیح ( قسمت بیست و چهارم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسل - جز صحیح ( قسمت بیست و چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

559

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : دنباله ها (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر دیفرانسیل -  مجموعه اعداد  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - مجموعه اعداد (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

945

تعداد پسندیدن

5

فصل اول: دنباله ها (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: دنباله ها (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: دنباله ها (قسمت بیست و دوم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: دنباله ها (قسمت بیست و دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1