178 نتیجه
فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

4

 فصل دوم:  حد (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: حد (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

8

 فصل دوم :  حد (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : حد (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : دنباله ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم :  پیوستگی (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پیوستگی (قسمت سی و نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

2

فصل اول- دیفرانسیل - مبحث دنباله ها (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول- دیفرانسیل - مبحث دنباله ها (قسمت سی و ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

2

فصل صفر : اعداد گویا و گنگ (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر : اعداد گویا و گنگ (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

916

تعداد پسندیدن

3

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل دوم :  مجانب افقی (قسمت شصتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مجانب افقی (قسمت شصتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : پیوستگی (قسمت پنجاه و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پیوستگی (قسمت پنجاه و یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و پنجم )

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

6

فصل صفر : جز صحیح ( قسمت بیست و هفتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر : جز صحیح ( قسمت بیست و هفتم )

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

1152

تعداد پسندیدن

2

فصل صفر : تعیین علامت ( قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر : تعیین علامت ( قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

791

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر : نامساوی ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر : نامساوی ها (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

882

تعداد پسندیدن

6

فصل دوم :  پیوستگی (قسمت چهل و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پیوستگی (قسمت چهل و یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم :  پیوستگی (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پیوستگی (قسمت چهلم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : حد (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

7

فصل سوم : مبحث مشتق پذیری (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث مشتق پذیری (قسمت سی و یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم :  مجانب قائم (قسمت پنجاه و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مجانب قائم (قسمت پنجاه و هفتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حد (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حد (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مبحث مشتق پذیری (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث مشتق پذیری (قسمت سی و ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم :  مجانب مایل (قسمت شصت و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مجانب مایل (قسمت شصت و دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

2