130 نتیجه
فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

3

 فصل دوم: حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث حد بخش سوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث حد بخش سوم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

5

 فصل دوم: حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث حدبخش سوم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث حدبخش سوم (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : مبحث حد (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث حد (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : دنباله ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر دیفرانسیل - اعداد گویا و گنگ(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - اعداد گویا و گنگ(قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

773

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث مجانب افقی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث مجانب افقی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: دنباله ها (قسمت بیست و پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: دنباله ها (قسمت بیست و پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

4

فصل صفر دیفرانسیل - جز صحیح ( قسمت بیست و هفتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - جز صحیح ( قسمت بیست و هفتم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

1091

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر  دیفرانسیل - تعیین علامت ( قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل - تعیین علامت ( قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

678

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر دیفرانسیل-نا مساوی ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل-نا مساوی ها (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

798

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم : دیفرانسیل و انتگرال مبحث پیوستگی (قسمت یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : دیفرانسیل و انتگرال مبحث پیوستگی (قسمت یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : مبحث حد (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث حد (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث مجانب قائم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث مجانب قائم (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث مجانب مایل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث مجانب مایل (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: دنباله ها (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: دنباله ها (قسمت سی)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حساب انتگرال و دیفرانسیل مبحث پیوستگی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : دنباله ها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دنباله ها (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

1