34 نتیجه
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال در فضای پیوسته - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال در فضای پیوسته - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث استقراء تعمیم یافته - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء تعمیم یافته - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

4 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت چهارم - لوح قلم
4 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت چهارم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث قانون های جذب - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث قانون های جذب - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث افراز یک مجموعه - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث افراز یک مجموعه - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث برهان خلف - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث برهان خلف - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0