34 نتیجه
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال در فضای پیوسته - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال در فضای پیوسته - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث استقراء تعمیم یافته - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء تعمیم یافته - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

4 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت چهارم - لوح قلم
4 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت چهارم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث قانون های جذب - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث قانون های جذب - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث افراز یک مجموعه - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث افراز یک مجموعه - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث برهان خلف - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث برهان خلف - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0