34 نتیجه
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال در فضای پیوسته - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال در فضای پیوسته - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث استقراء تعمیم یافته - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث استقراء تعمیم یافته - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث حاصلضرب دکارتی دو مجموعه - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

4 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت چهارم - لوح قلم
4 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت چهارم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث خواص رابطه ها - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث قانون های جذب - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث قانون های جذب - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

1

3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث افراز یک مجموعه - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث افراز یک مجموعه - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال غیر هم شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال درفضای پیوسته - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث برهان خلف - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث برهان خلف - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث احتمال پدیده های تصادفی - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0