نتیجه 15
دایره مثلثاتی
دایره مثلثاتی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک
نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک

کنکور ریاضی - فیزیک

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی ناشی از پیچه و سیملوله
میدان مغناطیسی ناشی از پیچه و سیملوله

کنکور ریاضی - فیزیک

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

پتانسیل الکتریکی بار خطی محدود - ویکی کندو
پتانسیل الکتریکی بار خطی محدود - ویکی کندو

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی سیم حامل جریان الکتریکی
میدان مغناطیسی سیم حامل جریان الکتریکی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

درجه رادیان و گراد
درجه رادیان و گراد

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه
نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی
تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
تعریف مشتق، مثال 2_ نقطه بازگشت
تعریف مشتق، مثال 2_ نقطه بازگشت

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی و خطوط میدان مغناطیسی
میدان مغناطیسی و خطوط میدان مغناطیسی

کنکور ریاضی - فیزیک

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

شرط مشتق پذیری توابع
شرط مشتق پذیری توابع

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف
تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

شرط مشتق پذیری توابع
شرط مشتق پذیری توابع

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق، مثال 1
تعریف مشتق، مثال 1

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0