15 نتیجه
تعریف مشتق، مثال 2_ نقطه بازگشت
تعریف مشتق، مثال 2_ نقطه بازگشت

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی
تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

درجه رادیان و گراد
درجه رادیان و گراد

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه
نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی و خطوط میدان مغناطیسی
میدان مغناطیسی و خطوط میدان مغناطیسی

کنکور ریاضی - فیزیک

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

1

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

شرط مشتق پذیری توابع
شرط مشتق پذیری توابع

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی ناشی از پیچه و سیملوله
میدان مغناطیسی ناشی از پیچه و سیملوله

کنکور ریاضی - فیزیک

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک
نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک

کنکور ریاضی - فیزیک

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

0

دایره مثلثاتی
دایره مثلثاتی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

1

میدان مغناطیسی سیم حامل جریان الکتریکی
میدان مغناطیسی سیم حامل جریان الکتریکی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

پتانسیل الکتریکی بار خطی محدود - ویکی کندو
پتانسیل الکتریکی بار خطی محدود - ویکی کندو

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف
تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

0

شرط مشتق پذیری توابع
شرط مشتق پذیری توابع

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق، مثال 1
تعریف مشتق، مثال 1

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

1