نتیجه 17
7-چند ویژگی گراف‌های درختی
7-چند ویژگی گراف‌های درختی

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

5-انواع گراف (قسمت دوم)
5-انواع گراف (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

11-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت چهارم)
11-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

12-نمایش ماتریسی گراف
12-نمایش ماتریسی گراف

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

10-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت سوم)
10-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

13-خواص ماتریس مجاورت
13-خواص ماتریس مجاورت

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

6-چند ویژگی گراف‌های همیلتنی
6-چند ویژگی گراف‌های همیلتنی

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

1

15-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت دوم)
15-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
14-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت اول)
14-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

8-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت اول)
8-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

2

9-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت دوم)
9-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

2

1-اصول بنیادی نظریه اعداد
1-اصول بنیادی نظریه اعداد

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

7

2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)
2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

2-چند ویژگی خاص گراف
2-چند ویژگی خاص گراف

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

1

4-انواع گراف (قسمت اول)
4-انواع گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

3-مسیر و دور در گراف
3-مسیر و دور در گراف

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

1-تعریف گراف و کاربردهای آن
1-تعریف گراف و کاربردهای آن

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1