17 نتیجه
5-انواع گراف (قسمت دوم)
5-انواع گراف (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

2-چند ویژگی خاص گراف
2-چند ویژگی خاص گراف

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

11-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت چهارم)
11-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

2

12-نمایش ماتریسی گراف
12-نمایش ماتریسی گراف

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

10-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت سوم)
10-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

13-خواص ماتریس مجاورت
13-خواص ماتریس مجاورت

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

4-انواع گراف (قسمت اول)
4-انواع گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

6-چند ویژگی گراف‌های همیلتنی
6-چند ویژگی گراف‌های همیلتنی

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

1

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
15-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت دوم)
15-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

14-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت اول)
14-کاربرد ماتریس مجاورت (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

8-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت اول)
8-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

2

3-مسیر و دور در گراف
3-مسیر و دور در گراف

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

7-چند ویژگی گراف‌های درختی
7-چند ویژگی گراف‌های درختی

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

9-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت دوم)
9-روش‌های حل مسئله در گراف (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

2

1-اصول بنیادی نظریه اعداد
1-اصول بنیادی نظریه اعداد

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

7

1-تعریف گراف و کاربردهای آن
1-تعریف گراف و کاربردهای آن

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)
2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1