239 نتیجه
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت  دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست مفهوم صفحه(قسمت سیزدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست مفهوم صفحه(قسمت سیزدهم )

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

1

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : احتمال و خواص - احتمال پیوسته (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال و خواص - احتمال پیوسته (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت سی ام)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : احتمال (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : احتمال - احتمال کلی و قانون بیز (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - احتمال کلی و قانون بیز (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم  مقاطع مخروطی - سهمی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم مقاطع مخروطی - سهمی (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : هندسه فضایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : هندسه فضایی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1