239 نتیجه
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت  دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست مفهوم صفحه(قسمت سیزدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست مفهوم صفحه(قسمت سیزدهم )

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

325

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

252

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب خارجی 2 بردار (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب خارجی 2 بردار (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و گراف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و گراف (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

3

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : ضرب دکارتی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : ضرب دکارتی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه تحلیلی  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تعریف صفحه ( قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تعریف صفحه ( قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

4

فصل ششم : احتمال و خواص - احتمال پیوسته (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال و خواص - احتمال پیوسته (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت سی ام)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : احتمال (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

2

فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و کلاس های هم ارزی (قسمت هجدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و کلاس های هم ارزی (قسمت هجدهم )

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

2