نتیجه 239
هندسه تحلیلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هندسه تحلیلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

294

تعداد پسندیدن

3

فصل اول  نقظه و بردار - تست بردار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول نقظه و بردار - تست بردار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقظه و بردار - بردار یکه محور ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقظه و بردار - بردار یکه محور ها (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقظه و بردار - مبحث ضرب مختلط (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقظه و بردار - مبحث ضرب مختلط (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل اول  نقظه و بردار - نکات بردار  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول نقظه و بردار - نکات بردار (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

فصل اول  نقطه و بردار - ضرب داخلی  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقظه و بردار - تست بردار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقظه و بردار - تست بردار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : نقظه و بردار - مبحث ضرب مختلط (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقظه و بردار - مبحث ضرب مختلط (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

2

فصل اول نقطه و بردار :ضرب خارجی 2 بردار  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول نقطه و بردار :ضرب خارجی 2 بردار (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقظه و بردار مبحث ضرب مختلط (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقظه و بردار مبحث ضرب مختلط (قسمت اول )

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : نقطه و بردار- ضرب خارجی و ورود به ضرب سه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار- ضرب خارجی و ورود به ضرب سه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

فصل اول نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

2

فصل اول  نقظه و بردار - بردار در فضای r3 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول نقظه و بردار - بردار در فضای r3 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : بردار ها - معرفی فضای R^3  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : بردار ها - معرفی فضای R^3 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2