239 نتیجه
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت  دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جبر ماتریس (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست مفهوم صفحه(قسمت سیزدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست مفهوم صفحه(قسمت سیزدهم )

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار ضرب خارجی 2 بردار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و گراف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و گراف (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

2

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : ضرب دکارتی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : ضرب دکارتی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه تحلیلی  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تعریف صفحه ( قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تعریف صفحه ( قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

3

فصل ششم : احتمال و خواص - احتمال پیوسته (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال و خواص - احتمال پیوسته (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال - توزیع احتمالی (قسمت سی ام)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : احتمال (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : احتمال (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث ( قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و کلاس های هم ارزی (قسمت هجدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : ضرب دکارتی ورابطه - رابطه و کلاس های هم ارزی (قسمت هجدهم )

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نقطه و بردار - ضرب داخلی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

2