نتیجه 44
ریاضی - مبحث ضرب دو ماتریس - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث ضرب دو ماتریس - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث انتقال محورهای مختصات - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث انتقال محورهای مختصات - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث لگاریتم - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث لگاریتم - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث ماتریس - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث ماتریس - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث دنباله - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث دنباله - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث ضرب اسكالر - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث ضرب اسكالر - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث خواص تركیب - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث خواص تركیب - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تابع جزء صحیح - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تابع جزء صحیح - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
ریاضی - مبحث واسطه حسابی - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث واسطه حسابی - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث محور تقارن - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث محور تقارن - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث تابع متناوب - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تابع متناوب - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث تابع معكوس - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تابع معكوس - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث توابع معكوس مثلثاتی - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث توابع معكوس مثلثاتی - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث فاكتوریل - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث فاكتوریل - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تصاعد حسابی - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تصاعد حسابی - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث بردار - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث بردار - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث متمم یك پیشامد - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث متمم یك پیشامد - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث احتمال - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث احتمال - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث جایگشت یا تبدیل - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث جایگشت یا تبدیل - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث قوانین لگاریتم - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث قوانین لگاریتم - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث حل معادلات مثلثاتی - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث حل معادلات مثلثاتی - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تفاضل بردارها - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تفاضل بردارها - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی - مبحث رسم توابع جزء صحیح - استاد پولادی - قسمت دوم - لوح و قلم
2 - ریاضی - مبحث رسم توابع جزء صحیح - استاد پولادی - قسمت دوم - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث توابع نمایی و لگاریتم - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث توابع نمایی و لگاریتم - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0