53 نتیجه
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)
4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

2

1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

2

5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)
5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)
3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

9 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق  ترکیب توابع (قسمت نهم)
9 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق ترکیب توابع (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

533

تعداد پسندیدن

3

4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت چهارم)
4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

6 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت ششم)
6 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

1

2 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت دوم)
2 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت سوم)
3 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس هندسه و جبر خطی  - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه و جبر خطی - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)
3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

477

تعداد پسندیدن

1

15 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان (قسمت پانزدهم)
15 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

10 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق تابع ضمنی (قسمت دهم)
10 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق تابع ضمنی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

1

3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)
3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)
1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

548

تعداد پسندیدن

4