نتیجه 53
1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

2

2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)
4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)
5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)
3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

2 - تدریس فیزیک - مبحث حرکت پرتابی (قسمت دوم)
2 - تدریس فیزیک - مبحث حرکت پرتابی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت دوم)
2 - تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

3

1 - تدریس هندسه و جبر خطی  - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه و جبر خطی - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)
3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)
1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

4

3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)
3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس فیزیک - مبحث حرکت پرتابی (قسمت اول)
1 - تدریس فیزیک - مبحث حرکت پرتابی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت اول)
1 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

4 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)
4 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

2 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت دوم)
2 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

1 - 	تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت اول)
1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت چهارم)
4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0