53 نتیجه
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)
4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2

1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

3

5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)
5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)
3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

3

9 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق  ترکیب توابع (قسمت نهم)
9 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق ترکیب توابع (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

318

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

709

تعداد پسندیدن

6

4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت چهارم)
4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

336

تعداد پسندیدن

1

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

351

تعداد پسندیدن

1

1 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

6 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت ششم)
6 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

2

2 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت دوم)
2 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت سوم)
3 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس هندسه و جبر خطی  - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه و جبر خطی - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)
3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

614

تعداد پسندیدن

3

15 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان (قسمت پانزدهم)
15 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

10 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق تابع ضمنی (قسمت دهم)
10 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق تابع ضمنی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

318

تعداد پسندیدن

1

3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)
3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

1

1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)
1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

743

تعداد پسندیدن

5