53 نتیجه
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)
4 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

2

1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث لگاریتم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2

5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)
5 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)
3 - تدریس ریاضی اول دبیرستان (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)
2 - تدریس ریاضی – مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)
1 - تدریس ریاضی – مبحث تعریف تابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

9 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق  ترکیب توابع (قسمت نهم)
9 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق ترکیب توابع (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

616

تعداد پسندیدن

4

4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت چهارم)
4 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

0

2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)
2 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

298

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

6 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت ششم)
6 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث سطح محصور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

1

2 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت دوم)
2 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت سوم)
3 - تدریس هندسه – مبحث زاویه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس هندسه و جبر خطی  - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)
1 - تدریس هندسه و جبر خطی - مبحث مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

0

3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)
3 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

528

تعداد پسندیدن

1

15 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان (قسمت پانزدهم)
15 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

10 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق تابع ضمنی (قسمت دهم)
10 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث مشتق تابع ضمنی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

1

3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)
3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
3 - هندسه تحلیلی و جبر خطی – مبحث مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

1

1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)
1 - تدریس دیفرانسیل و انتگرال – مبحث کاربرد مشتق (قسمت اول)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

617

تعداد پسندیدن

5