نتیجه 23
6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

1

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

ریاضی سوم – فصل اول – مبحث اعمال جبری روی تابع - گزینه دو
ریاضی سوم – فصل اول – مبحث اعمال جبری روی تابع - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0