23 نتیجه
6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

3 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

ریاضی سوم – فصل اول – مبحث اعمال جبری روی تابع - گزینه دو
ریاضی سوم – فصل اول – مبحث اعمال جبری روی تابع - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت ششم - گزینه دو
6 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

4 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت اول - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث دامنه و برد تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث نمایش تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت سوم - گزینه دو
3 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث رسم نمودار تابع - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم – فصل اول – مبحث توابع خطی - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل اول - مبحث محاسبه مقدار تابع - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

سینا اشوری

سینا اشوری
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0