478 نتیجه
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

4

 مبحث هذلولی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث هذلولی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

2

 جزء صحیح  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جزء صحیح (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

3

مبحث دنباله ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

4

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

2

آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

2

 مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

3

 مبحث دایره (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دایره (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

5

 قدر مطلق  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
قدر مطلق (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

مبحث دایره (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث دایره (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

3

 آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

 تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

3

آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

2

 مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مبحث معادله درجه دوم (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

2

 تابع (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
تابع (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

5

تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1