نتیجه 146
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

0

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

0

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

0

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

6

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

4

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

4

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

2

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

2

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

4

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : ماتریس و دستگاه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : آنالیز ترکیبی و احتمالات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

1