247 نتیجه
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

6

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

8

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری: تابع (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری: تابع (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

4

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

8

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

4

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

9

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : استدلال (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : استدلال (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

5

ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

4

ریاضی کنکوری : جزء صحیح  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : جزء صحیح (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

4

ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : مبحث دنباله ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

3

ریاضی کنکوری : قدر مطلق  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : قدر مطلق (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

ریاضی کنکوری : تابع نمایی ولگاریتمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری : تابع نمایی ولگاریتمی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

1