315 نتیجه
فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

2

فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم :حل تست موج مکانیکی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم :حل تست موج مکانیکی (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

حل تست محور y ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست محور y ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
فصل اول : سینماتیک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سینماتیک  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: حرکت شناسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: حرکت شناسی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : صوت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : صوت (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

307

تعداد پسندیدن

6

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : حل تست صوت (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث حل تست موج مغناطیسی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

حل تست محور y ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست محور y ها (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

فیزیک: مقدمه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک: مقدمه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

2