227 نتیجه
فصل اول : سینماتیک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

حل تست دینامیک (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست دینامیک (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

2

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سینماتیک حل تست (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک حل تست (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

حل تست دینامیک (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست دینامیک (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سینماتیک (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سینماتیک (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

حل تست دینامیک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست دینامیک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

حل تست دینامیک (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست دینامیک (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

حل تست محور y ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست محور y ها (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

حل تست دینامیک (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست دینامیک (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0