23 نتیجه
4 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز
4 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

1 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

3

4 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

2

فیزیک - مبحث تعیین نوع حرکت
فیزیک - مبحث تعیین نوع حرکت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث نمودار مکان زمان متحرک
فیزیک - مبحث نمودار مکان زمان متحرک

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

2

3 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز
3 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

2 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز
2 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

1 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز
1 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

3

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
3 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز
3 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

5 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز
5 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

2 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز
2 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

1 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز
1 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث خط - استاد انصاری - پرواز
هندسه - مبحث خط - استاد انصاری - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت
فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

1

1 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز
1 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

0

5 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز
5 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث جابجایی متحرک
فیزیک - مبحث جابجایی متحرک

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت  زمان - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

1 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

2 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز
2 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

4 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز
4 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

1