23 نتیجه
4 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز
4 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

1

1 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

4 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

فیزیک - مبحث تعیین نوع حرکت
فیزیک - مبحث تعیین نوع حرکت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث نمودار مکان زمان متحرک
فیزیک - مبحث نمودار مکان زمان متحرک

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

2

3 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز
3 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

2 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز
2 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

1 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز
1 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

3

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
3 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز
3 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت سوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

5 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز
5 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

2 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز
2 - هندسه - مبحث همنهشتی - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

1 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز
1 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث خط - استاد انصاری - پرواز
هندسه - مبحث خط - استاد انصاری - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت
فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

1 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز
1 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت اول - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

5 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز
5 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت پنجم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث جابجایی متحرک
فیزیک - مبحث جابجایی متحرک

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت  زمان - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث حل سوال با استفاده از نمودار سرعت زمان - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث نمودار سرعت زمان متحرک - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

2 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز
2 - هندسه - مبحث زاویه و انواع آن - استاد انصاری - قسمت دوم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

4 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز
4 - هندسه - مبحث انواع مثلث - استاد انصاری - قسمت چهارم - پرواز

کنکور ریاضی - هندسه

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1