15 نتیجه
رسم توابع، قسمت اول
رسم توابع، قسمت اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

4

رسم توابع، قسمت سوم
رسم توابع، قسمت سوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

2

رسم توابع، قسمت چهارم
رسم توابع، قسمت چهارم

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر
فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

4

حـــــد توابع (قسمت اول)
حـــــد توابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حد توابع (قسمت سوم)
حد توابع (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

2

فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران
فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

316

تعداد پسندیدن

4

مباحث تخصصی فصل صفر(قسمت سوم)
مباحث تخصصی فصل صفر(قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهار
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهار

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران
فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

2

قضییه هیپاسوس
قضییه هیپاسوس

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

مباحث تخصصی فصل صفر(دوم)
مباحث تخصصی فصل صفر(دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

رسم توابع، قسمت دوم
رسم توابع، قسمت دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

1

مباحث تخصصی فصل صفر
مباحث تخصصی فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

2

دنباله_ مبحث همگرایی
دنباله_ مبحث همگرایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

2