15 نتیجه
رسم توابع، قسمت اول
رسم توابع، قسمت اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

4

رسم توابع، قسمت سوم
رسم توابع، قسمت سوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

رسم توابع، قسمت چهارم
رسم توابع، قسمت چهارم

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر
فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

4

حـــــد توابع (قسمت اول)
حـــــد توابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

1

حد توابع (قسمت سوم)
حد توابع (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

2

فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران
فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

333

تعداد پسندیدن

4

مباحث تخصصی فصل صفر(قسمت سوم)
مباحث تخصصی فصل صفر(قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهار
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهار

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران
فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

قضییه هیپاسوس
قضییه هیپاسوس

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

مباحث تخصصی فصل صفر(دوم)
مباحث تخصصی فصل صفر(دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

رسم توابع، قسمت دوم
رسم توابع، قسمت دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

مباحث تخصصی فصل صفر
مباحث تخصصی فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

2

دنباله_ مبحث همگرایی
دنباله_ مبحث همگرایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

2