45 نتیجه
گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

3

گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

2

گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

1

گراف: گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

1

گراف: دنباله ی گرافی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: دنباله ی گرافی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

0

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

1

گراف: گراف بازه ها (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

6

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

3

گراف: حل تست (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

2

گراف: ویژگی های گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: ویژگی های گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

گراف: صفت های گراف (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
گراف: صفت های گراف (قسمت سی)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

2

گراف: گراف شماری (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف شماری (قسمت سی و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

1

گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

0

گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

گراف: ماتریس مجاورت (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: ماتریس مجاورت (قسمت چهلم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

گراف: الگوریتم هاول - حکیمی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: الگوریتم هاول - حکیمی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

2

گراف: روش پیدا کردن دنباله ی گرافی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: روش پیدا کردن دنباله ی گرافی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

0

گراف: گراف شماری (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف شماری (قسمت سی و نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

گراف: مربع ماتریس مجاورت (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: مربع ماتریس مجاورت (قسمت چهل و پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

2

گراف: انواع گراف ساده (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

2

گراف: فاصله (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: فاصله (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1