45 نتیجه
گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

2

گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2

گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

گراف: گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

گراف: دنباله ی گرافی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: دنباله ی گرافی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

1

گراف: گراف بازه ها (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

6

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
گراف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

260

تعداد پسندیدن

2

گراف: حل تست (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

2

گراف: ویژگی های گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: ویژگی های گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

گراف: صفت های گراف (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
گراف: صفت های گراف (قسمت سی)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

گراف: گراف شماری (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف شماری (قسمت سی و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: تعداد یک های درخت (قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

0

گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

گراف: ماتریس مجاورت (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: ماتریس مجاورت (قسمت چهلم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

گراف: الگوریتم هاول - حکیمی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: الگوریتم هاول - حکیمی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

2

گراف: روش پیدا کردن دنباله ی گرافی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: روش پیدا کردن دنباله ی گرافی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

0

گراف: گراف شماری (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف شماری (قسمت سی و نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

گراف: مربع ماتریس مجاورت (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: مربع ماتریس مجاورت (قسمت چهل و پنجم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

2

گراف: انواع گراف ساده (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

2

گراف: فاصله (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: فاصله (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1