33 نتیجه
آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

 تجزیه و اتحاد (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث میانگین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث میانگین (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
ترکیبیات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

2

تجزیه و اتحاد (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

تجزیه و اتحاد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

 تجزیه و اتحاد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0