47 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

 تجزیه و اتحاد (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث میانگین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث میانگین (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
ترکیبیات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

2

تجزیه و اتحاد (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

تجزیه و اتحاد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

0

 تجزیه و اتحاد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تجزیه و اتحاد (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث انحراف از میانگین-انحراف از معیار (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار : مبحث میانگین-انحراف از میانگین (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0