نتیجه 32
1-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
1- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت اول )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

2

11- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

14- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

5-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
5- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

13- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

8- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

10- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

3-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
3- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت سوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
2-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
2- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

6-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
6- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت ششم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

4

4-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
4- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

12- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

7- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

9- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

1- مبحث تابع (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مبحث تابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

4- مبحث تابع (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- مبحث تابع (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

2- مبحث تابع (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مبحث تابع (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

4

7- مبحث تابع (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- مبحث تابع (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

9- مبحث تابع (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- مبحث تابع (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

10- مبحث تابع (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- مبحث تابع (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

11- مبحث تابع (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- مبحث تابع (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

6- خازن ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- خازن ها (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

393

تعداد پسندیدن

5

12- مبحث تابع (دوازدهم )
تگ دکتر آی کیو
12- مبحث تابع (دوازدهم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

5- خازن ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- خازن ها (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

2