32 نتیجه
9- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

1

7- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

0

4-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
4- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

1

12- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

13- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

8- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

10- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

1

3-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
3- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت سوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

3

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
2-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
2- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت دوم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

6-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
6- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت ششم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

5

5-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
5- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

14- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

11- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- دنباله ها- دنباله های حدی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

1-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
1- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت اول )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

2

4- خازن ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- خازن ها (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

706

تعداد پسندیدن

12

5- مبحث تابع (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- مبحث تابع (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

2

8- مبحث تابع (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- مبحث تابع (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

0

6- مبحث تابع (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- مبحث تابع (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

3

2- خازن ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- خازن ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

4

3- مبحث تابع (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- مبحث تابع (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

5- خازن ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- خازن ها (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

3

3-  خازن ها  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- خازن ها (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

4

1- خازن ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- خازن ها (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

580

تعداد پسندیدن

8

6- خازن ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- خازن ها (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

513

تعداد پسندیدن

5