نتیجه 95
گسسته - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
گسسته - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث نقطه عطف منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث نقطه عطف منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث مشتق دوم  - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث مشتق دوم - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

4

ریاضی - مبحث رسم و نقطه عطف - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث رسم و نقطه عطف - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث ضابطه تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث ضابطه تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تركیب توابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث تركیب توابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تابع چند ضابطه ای - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث تابع چند ضابطه ای - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث بررسی برابری توابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث بررسی برابری توابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1 - ریاضی - مبحث مشتق - استاد سیاهکلرودی - قسمت اول - لوح قلم
1 - ریاضی - مبحث مشتق - استاد سیاهکلرودی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث دامنه توابع لگاریتمی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث دامنه توابع لگاریتمی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث حد تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث حد تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث نمو تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث نمو تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث حد تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث حد تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث قضایای پیوستگی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث قضایای پیوستگی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث علامت مشتق - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث علامت مشتق - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تابع و برد تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث تابع و برد تابع - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث برد توابع حقیقی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث برد توابع حقیقی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث دامنه توابع حقیقی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث دامنه توابع حقیقی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث رفع ابهام در حد - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث رفع ابهام در حد - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی - مبحث مشتق - استاد سیاهکلرودی - قسمت دوم - لوح قلم
2 - ریاضی - مبحث مشتق - استاد سیاهکلرودی - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث قضایای حد - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث قضایای حد - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث فاصله باز و نیم باز بازه - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث فاصله باز و نیم باز بازه - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی - مبحث قضایای مشتق - استاد سیاهکلرودی - قسمت دوم - لوح قلم
2 - ریاضی - مبحث قضایای مشتق - استاد سیاهکلرودی - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث رسم نمودار تابع درجه دوم و درجه سوم - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث رسم نمودار تابع درجه دوم و درجه سوم - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1