نتیجه 29
38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)
38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)
35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)
40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)
37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)
39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)
36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

1- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)
1- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

14- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت دوم)
14- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
18- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت ششم)
18- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

5- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت پنجم)
5- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

12- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت هفتم)
12- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

8- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت سوم)
8- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

2- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت دوم)
2- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

19- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هفتم)
19- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

13- فیزیک3. الکتریسیته ساکن.گزینه2 (قسمت اول)
13- فیزیک3. الکتریسیته ساکن.گزینه2 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

2

15- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت سوم)
15- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

1- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)
1- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

4- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت چهارم)
4- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

16- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت چهارم)
16- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

1

7- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت دوم)
7- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

11- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت ششم)
11- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

20- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هشتم)
20- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

6

10- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت پنجم)
10- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

7- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت دوم)
7- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0