29 نتیجه
39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)
39- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)
36- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)
37- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)
38- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)
40- ریاضی تجربی3. فصل1. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)
35- ریاضی 3. فصل1. گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

20- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هشتم)
20- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

6

11- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت ششم)
11- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
7- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت دوم)
7- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

10- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت پنجم)
10- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

13- فیزیک3. الکتریسیته ساکن.گزینه2 (قسمت اول)
13- فیزیک3. الکتریسیته ساکن.گزینه2 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

4

15- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت سوم)
15- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

1- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)
1- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

4- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت چهارم)
4- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

16- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت چهارم)
16- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

1

18- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت ششم)
18- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

1

5- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت پنجم)
5- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

1- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)
1- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

14- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت دوم)
14- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

12- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت هفتم)
12- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

19- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هفتم)
19- فیزیک3. الکتریسیته ساکن. گزینه2 (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

8- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت سوم)
8- هندسه 2. گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

2- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت دوم)
2- حسابان.فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

3- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت سوم)
3- حسابان. فصل 4 حد و پیوستگی.گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0