173 نتیجه
فصل اول : معرفی فیزیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : معرفی فیزیک (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

1513

تعداد پسندیدن

21

فصل اول : دسته بندی زمان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : دسته بندی زمان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

324

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

572

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

319

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

353

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

412

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت روی خط راست (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

337

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : حرکت تند شونده (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت تند شونده (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

3

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل اول : حرکت تند شونده و کند شونده (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت تند شونده و کند شونده (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : حرکت تند شونده و کند شونده (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت تند شونده و کند شونده (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

571

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : نمودار مکان - زمان (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نمودار مکان - زمان (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

343

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : نمودار مکان - زمان (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نمودار مکان - زمان (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

284

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : نمودار سرعت - زمان (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نمودار سرعت - زمان (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

337

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

368

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : نمودار شتاب - زمان (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نمودار شتاب - زمان (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : نمودار شتاب - زمان (قسمت هیجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نمودار شتاب - زمان (قسمت هیجدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

330

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل چند تست به کمک نمودار ها (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

3