نتیجه 33
7- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هفتم
7- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هفتم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

4- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه چهارم
4- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه چهارم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه سوم
3- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه سوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

6- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه ششم
6- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه ششم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی  - مبحث مثلثات - جلسه دوم
2- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم
8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

5- ریاضی -مبحث مثلثات - جلسه پنجم
5- ریاضی -مبحث مثلثات - جلسه پنجم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

4- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه چهارم
4- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه چهارم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
6- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه ششم
6- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه ششم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه سوم
3- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه سوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

5- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه پنجم
5- ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه پنجم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

2-ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه دوم
2-ریاضی - روش حل معادلات مثلثاتی - جلسه دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

2- فیزیک - حل مسائل پیش دانشگاهی با روشهای نوین (قسمت دوم)
2- فیزیک - حل مسائل پیش دانشگاهی با روشهای نوین (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

2

3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم
3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

259

تعداد پسندیدن

1

2- ریاضیات گسسته - چند ویژگی خاص گراف (فصل دوم)
2- ریاضیات گسسته - چند ویژگی خاص گراف (فصل دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

2

1-  ریاضیات - مبحث  مثلثات - جلسه اول
1- ریاضیات - مبحث مثلثات - جلسه اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

2

6- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه ششم)
6- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

7- ریاضیات گسسته -  چند ویژگی گراف‌های درختی (فصل اول)
7- ریاضیات گسسته - چند ویژگی گراف‌های درختی (فصل اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

1-  ریاضیات گسسته - تعریف گراف (فصل یک)
1- ریاضیات گسسته - تعریف گراف (فصل یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

4- ریاضیات گسسته - انواع گراف (فصل اول)
4- ریاضیات گسسته - انواع گراف (فصل اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

5- ریاضیات گسسته - انواع گراف ۲ (فصل اول)
5- ریاضیات گسسته - انواع گراف ۲ (فصل اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

2-ریاضیات گسسته - چند ویژگی خاص گراف (فصل اول)
2-ریاضیات گسسته - چند ویژگی خاص گراف (فصل اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

5- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه پنجم)
5- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

4- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه چهارم)
4- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

1