نتیجه 153
تعیین اکسترمم بدون مشتق گیری استاد هاشمی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تعیین اکسترمم بدون مشتق گیری استاد هاشمی(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

مثالهای مثلثاتی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مثالهای مثلثاتی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

رفع ابهامات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
رفع ابهامات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

قضایای پیوستگی(قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
قضایای پیوستگی(قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

مجانب مایل(قسمت پنجاه و سوم)
تگ دکتر آی کیو
مجانب مایل(قسمت پنجاه و سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حد : قاعده هوپیتال (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
حد : قاعده هوپیتال (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

مشتق تابع ضمنی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مشتق تابع ضمنی(قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

مشتق مراتب بالاتر کسری(قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مشتق مراتب بالاتر کسری(قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
پیوستگی  (قسمت سی و یک)
تگ دکتر آی کیو
پیوستگی (قسمت سی و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

کاربرد مشتق : تعیین نمودار مشتق (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
کاربرد مشتق : تعیین نمودار مشتق (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

حد : رفع ابهامات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
حد : رفع ابهامات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر ( قسمت ششم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

نقطه بازگشتی زاویه دار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نقطه بازگشتی زاویه دار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

3

فصل صفر(قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر(قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فرم های مشتق گیری (قسمت یازده)
تگ دکتر آی کیو
فرم های مشتق گیری (قسمت یازده)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

پیوستگی : تست پیوستگی تابع با ضابطه (قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
پیوستگی : تست پیوستگی تابع با ضابطه (قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

مجانب قائم و افقی (قسمت چهل و سه)
تگ دکتر آی کیو
مجانب قائم و افقی (قسمت چهل و سه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

آزمون های مشتق (قسمت سه)
تگ دکتر آی کیو
آزمون های مشتق (قسمت سه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

پیوستگی جزء صحیح (بیست و نه)
تگ دکتر آی کیو
پیوستگی جزء صحیح (بیست و نه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

1

حد چپ و راست (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حد چپ و راست (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

انواع نقطه عطف و نمودار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
انواع نقطه عطف و نمودار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

مجانب قائم و افقی (قسمت چهل )
تگ دکتر آی کیو
مجانب قائم و افقی (قسمت چهل )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

دنباله : همگرایی و واگرایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله : همگرایی و واگرایی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0