153 نتیجه
تعیین اکسترمم بدون مشتق گیری استاد هاشمی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تعیین اکسترمم بدون مشتق گیری استاد هاشمی(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

284

تعداد پسندیدن

1

انواع نقطه عطف و نمودار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
انواع نقطه عطف و نمودار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

1

پیوستگی جزء صحیح (بیست و نه)
تگ دکتر آی کیو
پیوستگی جزء صحیح (بیست و نه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر ( قسمت پنجم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

حد چپ و راست (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حد چپ و راست (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

2

آزمون های مشتق (قسمت سه)
تگ دکتر آی کیو
آزمون های مشتق (قسمت سه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

مجانب قائم و افقی (قسمت چهل و سه)
تگ دکتر آی کیو
مجانب قائم و افقی (قسمت چهل و سه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

نقطه بازگشتی زاویه دار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نقطه بازگشتی زاویه دار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

3

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل صفر(قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر(قسمت چهارم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

فرم های مشتق گیری (قسمت یازده)
تگ دکتر آی کیو
فرم های مشتق گیری (قسمت یازده)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

پیوستگی : تست پیوستگی تابع با ضابطه (قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
پیوستگی : تست پیوستگی تابع با ضابطه (قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

مجانب افقی(قسمت چهل و دو) تکراری
تگ دکتر آی کیو
مجانب افقی(قسمت چهل و دو) تکراری

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

مشتق : معادله خط مماس (قسمت جهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
مشتق : معادله خط مماس (قسمت جهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

دنباله : همگرایی و واگرایی(قسمت سه)
تگ دکتر آی کیو
دنباله : همگرایی و واگرایی(قسمت سه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

مجانب قائم (قسمت چهل)  تکراری
تگ دکتر آی کیو
مجانب قائم (قسمت چهل) تکراری

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

کاربرد مشتق
تگ دکتر آی کیو
کاربرد مشتق

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

878

تعداد پسندیدن

1

حد دنباله : همگرایی و واگرایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حد دنباله : همگرایی و واگرایی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

مجانب قائم و افقی (قسمت چهل )
تگ دکتر آی کیو
مجانب قائم و افقی (قسمت چهل )

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

دنباله : همگرایی و واگرایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله : همگرایی و واگرایی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

مجانب مایل(قسمت پنجاه و سوم)
تگ دکتر آی کیو
مجانب مایل(قسمت پنجاه و سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

قضایای پیوستگی(قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
قضایای پیوستگی(قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

مثالهای مثلثاتی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مثالهای مثلثاتی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

رفع ابهامات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
رفع ابهامات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

مشتق تابع ضمنی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مشتق تابع ضمنی(قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1