نتیجه 111
الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن:  به هم بستن خازن ها (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت سی و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی یکنواخت (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی یکنواخت (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

4

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

2

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

4

میدان مغناطیسی: نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

378

تعداد پسندیدن

7

الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

5

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

2

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی: میدان مغناطیسی در مرکز سیم پیچ (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: میدان مغناطیسی در مرکز سیم پیچ (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1