نتیجه 19
ریاضی - مبحث احتمال - استاد حبیبی
ریاضی - مبحث احتمال - استاد حبیبی

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث توابع لگاریتمی - استاد محمد رمضانی
ریاضی - مبحث توابع لگاریتمی - استاد محمد رمضانی

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث احتمال - استاد ایمان نخستین
ریاضی - مبحث احتمال - استاد ایمان نخستین

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث توابع خطی - استاد لیلا حیدرزاده
ریاضی - مبحث توابع خطی - استاد لیلا حیدرزاده

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث مجموعه ها - استاد سحر دادرس
ریاضی - مبحث مجموعه ها - استاد سحر دادرس

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث لگاریتم - استاد مهدی لطیف
ریاضی - مبحث لگاریتم - استاد مهدی لطیف

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث استدلال - استاد کوروش داودی
ریاضی - مبحث استدلال - استاد کوروش داودی

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث واریانس - استاد محمدرضا غنوی
ریاضی - مبحث واریانس - استاد محمدرضا غنوی

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
ریاضی - مبحث مثلثات - استاد هدی محمدیان
ریاضی - مبحث مثلثات - استاد هدی محمدیان

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث اتحاد مزدوج - استاد زینب نادری
ریاضی - مبحث اتحاد مزدوج - استاد زینب نادری

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث آشنایی با چند تابع خاص قدر مطلق - استاد افشار
ریاضی - مبحث آشنایی با چند تابع خاص قدر مطلق - استاد افشار

کنکور ریاضی - ریاضیات

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث نیرو محرکه متناوب - استاد مینو
فیزیک - مبحث نیرو محرکه متناوب - استاد مینو

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث گراف مقدماتی و انواع گراف - استاد علی ایمانی
گسسته - مبحث گراف مقدماتی و انواع گراف - استاد علی ایمانی

کنکور ریاضی - گسسته

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث قانون لنز و جهت جریان القایی - قسمت دوم - استاد مینو
2 - فیزیک - مبحث قانون لنز و جهت جریان القایی - قسمت دوم - استاد مینو

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث قانون لنز و جهت جریان القایی - قسمت اول - استاد مینو
1 - فیزیک - مبحث قانون لنز و جهت جریان القایی - قسمت اول - استاد مینو

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث قانون فارادی - استاد مریم جعفری
فیزیک - مبحث قانون فارادی - استاد مریم جعفری

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث تبدیل هندسی - استاد علی ایمانی
هندسه - مبحث تبدیل هندسی - استاد علی ایمانی

کنکور ریاضی - هندسه

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث نیرو محرکه القایی و ضریب خود القایی سیملوله - استاد مینو
فیزیک - مبحث نیرو محرکه القایی و ضریب خود القایی سیملوله - استاد مینو

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث الکتریسته ساکن - استاد نسترن نجد
فیزیک - مبحث الکتریسته ساکن - استاد نسترن نجد

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0