92 نتیجه
3- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت سوم) گزینه دو
3- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت سوم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

0

13- آزمون ریاضی (علوم انسانی) شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت اول)
13- آزمون ریاضی (علوم انسانی) شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت اول)

کنکور انسانی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

1

5- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-9(1قسمت پنجم) گزینه دو
5- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-9(1قسمت پنجم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت اول) گزینه دو
1- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت اول) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

377

تعداد پسندیدن

6

4- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت چهارم) گزینه دو
4- ریاضی علوم تجربی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت چهارم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت دوم) گزینه دو
2- ریاضی علوم تجربی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91(قسمت دوم) گزینه دو

کنکور تجربی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

2

14- آزمون ریاضی (علوم انسانی) شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)
14- آزمون ریاضی (علوم انسانی) شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور انسانی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

12- آزمون ریاضی (علوم انسانی) شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91 (قسمت اول)
12- آزمون ریاضی (علوم انسانی) شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91 (قسمت اول)

کنکور انسانی - ریاضی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
4- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت چهارم)
4- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

2

1- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت اول)
1- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

605

تعداد پسندیدن

8

2- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت دوم)
2- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

1

3- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)
3- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

1

1- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت اول)
1- فیزیک {ریاضی و تجربی }آزمون دهم - پیش دانشگاهی سال 92-91 گزینه دو (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

766

تعداد پسندیدن

11

29- دیفرانسیل - فصل 4 تا ابتدایانتگرال معین
29- دیفرانسیل - فصل 4 تا ابتدایانتگرال معین

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

01-فصل سوم ابتدای مشتق گیری ضمنی تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع (قسمت اول)
01-فصل سوم ابتدای مشتق گیری ضمنی تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

46- هندسه فصل چهار از ابتدای دترمینال تا انتهای فصل 4 و ابتدای فصل 5 مبحث معادلات
46- هندسه فصل چهار از ابتدای دترمینال تا انتهای فصل 4 و ابتدای فصل 5 مبحث معادلات

کنکور ریاضی - هندسه

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

32- ریاضیات گسسته - فصل 7
32- ریاضیات گسسته - فصل 7

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

10- ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع تا انتهای فصل
10- ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع تا انتهای فصل

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

20- ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع تا انتهای فصل
20- ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع تا انتهای فصل

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

47- هندسه - فصل 5 از ابتدای دستگاه معادلات تا انتهای فصل
47- هندسه - فصل 5 از ابتدای دستگاه معادلات تا انتهای فصل

کنکور ریاضی - هندسه

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

34- ریاضیات گسسته - فصل 7
34- ریاضیات گسسته - فصل 7

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

30- ریاضیات گسسته - فصل 7
30- ریاضیات گسسته - فصل 7

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

0

45- هندسه فصل چهار از ابتدای دترمینال تا انتهای فصل 4 و ابتدای فصل 5 مبحث معادلات
45- هندسه فصل چهار از ابتدای دترمینال تا انتهای فصل 4 و ابتدای فصل 5 مبحث معادلات

کنکور ریاضی - هندسه

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

07-فصل سوم ابتدای مشتق گیری ضمنی تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع (قسمت هفتم)
07-فصل سوم ابتدای مشتق گیری ضمنی تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

0