32 نتیجه
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

7

هندسه1: چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

2

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

3

هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

7

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

5