32 نتیجه
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

5

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

16

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

7

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

3

هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2