نتیجه 18
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

6

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

2

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0