32 نتیجه
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

5

هندسه1: چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

2

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

3

هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

3

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

2

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

7

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

5