نتیجه 245
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هفتم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هشتم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت دهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت دوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

2

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هجدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت نونزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت نونزدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیستم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت هفدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت سوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت شانزدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت ششم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت اول)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

3

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت یازدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت پانزدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت سیزدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت پنجم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت نهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

2

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت دوازدهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت چهاردهم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و دوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و یکم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی کنکور ریاضی انسانی (قسمت بیست و سوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1