نتیجه 60
6- ریاضی - احتمال - قسمت ششم - برنامه اوج یادگیری
6- ریاضی - احتمال - قسمت ششم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - فیزیک

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

4- ریاضی - احتمال - قسمت چهارم - برنامه اوج یادگیری
4- ریاضی - احتمال - قسمت چهارم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

2

1- ریاضی - مشتق توابع مثلثاتی - قسمت اول - برنامه اوج یادگیری
1- ریاضی - مشتق توابع مثلثاتی - قسمت اول - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

2- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری
2- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

4- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت چهارم - برنامه اوج یادگیری
4- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت چهارم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - هندسه - مبحث زوایا - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری
3- ریاضی - هندسه - مبحث زوایا - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - احتمال - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری
3- ریاضی - احتمال - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت اول - برنامه اوج یادگیری
1- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت اول - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
2- ریاضی - احتمال - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری
2- ریاضی - احتمال - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری
3- ریاضی - مبحث تصاعد - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

5- ریاضی - احتمال - قسمت پنجم - برنامه اوج یادگیری
5- ریاضی - احتمال - قسمت پنجم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی - مبحث مشتق - قسمت اول - برنامه اوج یادگیری
1 - ریاضی - مبحث مشتق - قسمت اول - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

1

3- ریاضی - مشتق توابع مثلثاتی - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری
3- ریاضی - مشتق توابع مثلثاتی - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

2- ریاضی - هندسه - مبحث زوایا - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری
2- ریاضی - هندسه - مبحث زوایا - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی - مشتق توابع مثلثاتی - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری
2- ریاضی - مشتق توابع مثلثاتی - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

1

2- ریاضی - مبحث مشتق - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری
2- ریاضی - مبحث مشتق - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

2- ریاضی - آمار - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری
2- ریاضی - آمار - قسمت دوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

4- ریاضی - احتمال - قسمت چهارم - برنامه اوج یادگیری
4- ریاضی - احتمال - قسمت چهارم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - آمار - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری
3- ریاضی - آمار - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری
1- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری
3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری
2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

9- فیزیک - مبحث حرکت شناسی - قسمت نهم - برنامه اوج یادگیری
9- فیزیک - مبحث حرکت شناسی - قسمت نهم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - فیزیک

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

14- فیزیک - مبحث حرکت شناسی - قسمت چهاردهم - برنامه اوج یادگیری
14- فیزیک - مبحث حرکت شناسی - قسمت چهاردهم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - فیزیک

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0