فیزیك - مبحث نظریه پلانگ - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک
48
3 ماه قبل
گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم
گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

3

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد- تابع فی اویلر
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد- تابع فی اویلر

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

1-اصول بنیادی نظریه اعداد
1-اصول بنیادی نظریه اعداد

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

7

1 - گسسته - مبحث پدیده تصادفی - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث پدیده تصادفی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

هندسه - مبحث استوانه - لوح قلم
هندسه - مبحث استوانه - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث کره - لوح قلم
هندسه - مبحث کره - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث منشور - لوح قلم
هندسه - مبحث منشور - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث تابع پوشا - لوح قلم
گسسته - مبحث تابع پوشا - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم
گسسته - مبحث استقراء ریاضی - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث تابع حسابی اویلر - لوح قلم
گسسته - مبحث تابع حسابی اویلر - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم
هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث شکل های فضایی - لوح قلم
هندسه - مبحث شکل های فضایی - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث نسبت و تناسب - لوح قلم
هندسه - مبحث نسبت و تناسب - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث حل معادله - لوح قلم
گسسته - مبحث حل معادله - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث گزاره - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث پاره خط ها - لوح قلم
هندسه - مبحث پاره خط ها - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث اصل کاوالیری - لوح قلم
هندسه - مبحث اصل کاوالیری - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث استقلال دو پیشامد - لوح قلم
گسسته - مبحث استقلال دو پیشامد - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث قضیه بنیادین حساب - لوح قلم
گسسته - مبحث قضیه بنیادین حساب - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث گراف درخت - لوح قلم
گسسته - مبحث گراف درخت - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید