معرفی کتاب (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی
1623
6 ماه قبل
معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2165

تعداد پسندیدن

60

گردش مواد : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

989

تعداد پسندیدن

26

هورمون ها : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هورمون ها : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

733

تعداد پسندیدن

14

ژنتیک جمعیت : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1256

تعداد پسندیدن

26

زیست–قلب (قسمت اول)
زیست–قلب (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

4

ایمنی همورال : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ایمنی همورال : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

466

تعداد پسندیدن

10

میتوز : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میتوز : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

433

تعداد پسندیدن

11

میوز : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میوز : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

506

تعداد پسندیدن

9

دستگاه تناسلی زن : (قسمت  اول)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی زن : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

822

تعداد پسندیدن

19

دستگاه تناسلی مرد : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی مرد : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

591

تعداد پسندیدن

12

زیست : مبحث ژنتیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست : مبحث ژنتیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

869

تعداد پسندیدن

12

اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

8

ماده ی ژنتیک : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماده ی ژنتیک : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

953

تعداد پسندیدن

21

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

606

تعداد پسندیدن

8

ژنتیک و خاستگاه : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خاستگاه : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1162

تعداد پسندیدن

28

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت اول)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

263

تعداد پسندیدن

5

زیست–گردش مواد(قسمت اول)
زیست–گردش مواد(قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

2

تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

2921

تعداد پسندیدن

49

پیش فصل اول : مبحث پروتئین سازی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل اول : مبحث پروتئین سازی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

550

تعداد پسندیدن

8

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید