معرفی کتاب (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی
1735
7 ماه قبل
معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2313

تعداد پسندیدن

66

معرفی دوره آموزشی شیمی کنکور (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
معرفی دوره آموزشی شیمی کنکور (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

394

تعداد پسندیدن

7

گردش مواد : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1081

تعداد پسندیدن

27

هورمون ها : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هورمون ها : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

783

تعداد پسندیدن

15

ژنتیک جمعیت : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1434

تعداد پسندیدن

26

زیست–قلب (قسمت اول)
زیست–قلب (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

5

میتوز : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میتوز : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

457

تعداد پسندیدن

11

ایمنی همورال : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ایمنی همورال : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

501

تعداد پسندیدن

11

میوز : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میوز : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

537

تعداد پسندیدن

10

گیرنده حواس : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گیرنده حواس : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

391

تعداد پسندیدن

9

دستگاه تناسلی زن : (قسمت  اول)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی زن : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

936

تعداد پسندیدن

23

زیست : مبحث ژنتیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست : مبحث ژنتیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

894

تعداد پسندیدن

12

دستگاه تناسلی مرد : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی مرد : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

670

تعداد پسندیدن

14

اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

374

تعداد پسندیدن

11

ماده ی ژنتیک : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ماده ی ژنتیک : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

987

تعداد پسندیدن

22

تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

283

تعداد پسندیدن

4

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

655

تعداد پسندیدن

11

ژنتیک و خاستگاه : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خاستگاه : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1212

تعداد پسندیدن

28

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت اول)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

364

تعداد پسندیدن

9

زیست–گردش مواد(قسمت اول)
زیست–گردش مواد(قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

2

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید