فیزیک کنکور- اندازه گیری-خطا و دقت - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
32
یک ماه قبل
5- اندازه گیری و دقت اندازه گیری2 از علوم هفتم
5- اندازه گیری و دقت اندازه گیری2 از علوم هفتم

هفتم - علوم تجربی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

4

3مسئله اندازه‌گیری
3مسئله اندازه‌گیری

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

376

تعداد پسندیدن

8

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : اندازه گیری و بردار  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : اندازه گیری و بردار (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : اندازه گیری و بردار  (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : اندازه گیری و بردار (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

2

3 - فیزیک - مبحث اندازه گیری و بردار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث اندازه گیری و بردار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

1 - فیزیک - مبحث اندازه گیری و بردار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث اندازه گیری و بردار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث اندازه گیری و بردار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث اندازه گیری و بردار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث اندازه گیری طول موج - لوح قلم
فیزیك - مبحث اندازه گیری طول موج - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

9

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید