جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی
266
6 ماه قبل
جمع بندی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

324

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت ششم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

401

تعداد پسندیدن

5

جمع بندی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت دهم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت نهم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

1

11- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت یازدهم)
11- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

3- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت سوم)
3- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

2- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت دوم)
2- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

7- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت هفتم)
7- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

9- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت نهم)
9- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

5- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت پنجم)
5- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

1- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت اول)
1- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

10- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت دهم)
10- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

6- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت ششم)
6- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

4- جمع بندی فیزیک پیش  (قسمت چهارم)
4- جمع بندی فیزیک پیش (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید