فیزیك - مبحث معادله شتاب در حركت هماهنگ ساده - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک
107
3 ماه قبل
نوسان و موج : رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده
نوسان و موج : رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

گسسته  - مبحث گراف ساده - لوح قلم
گسسته - مبحث گراف ساده - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث تصاعد حسابی در حرکت با شتاب ثابت - پژوهندگان
فیزیک - مبحث تصاعد حسابی در حرکت با شتاب ثابت - پژوهندگان

کنکور ریاضی - فیزیک

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

8- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

5

7- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

7

هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم
هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث قائده بیز حالت ساده - لوح قلم
گسسته - مبحث قائده بیز حالت ساده - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت
فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

7-مفهوم شتاب در دو بعد
7-مفهوم شتاب در دو بعد

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- شتاب جانب مرکز در حرکت دایره - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- شتاب جانب مرکز در حرکت دایره - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث حل معادله - لوح قلم
گسسته - مبحث حل معادله - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث رادیكال ها و ساده كردن رادیكال ها - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث رادیكال ها و ساده كردن رادیكال ها - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث نمودار گراف ساده و گراف بازه ای - لوح قلم
گسسته - مبحث نمودار گراف ساده و گراف بازه ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث ساده كردن عبارت های گویا - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث ساده كردن عبارت های گویا - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث چند ویژگی ساده و چند رده ی خاص گراف ها - لوح قلم
گسسته - مبحث چند ویژگی ساده و چند رده ی خاص گراف ها - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

2-نمودار شتاب - زمان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-نمودار شتاب - زمان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

4

8-مفهوم شتاب
8-مفهوم شتاب

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

5- حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

4

2- حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

4

1- نمودار شتاب - زمان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- نمودار شتاب - زمان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

3

فیزیك - مبحث معادله شتاب در حركت هماهنگ ساده - لوح قلم
کنکور ریاضی - فیزیک

تدریس

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید