زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی
452
6 ماه قبل
زبان - مبحث درک مطلب - استاد محجوبی - یادگیری برتر
زبان - مبحث درک مطلب - استاد محجوبی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

3

زبان  - مبحث عبارت اسمی - استاد محجوبی - یادگیری برتر
زبان - مبحث عبارت اسمی - استاد محجوبی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

2 - زبان - مبحث لغت - استاد محجوبی - قسمت دوم -  یادگیری برتر
2 - زبان - مبحث لغت - استاد محجوبی - قسمت دوم - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

3

1 - زبان - مبحث لغت - استاد محجوبی - قسمت اول -  یادگیری برتر
1 - زبان - مبحث لغت - استاد محجوبی - قسمت اول - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2

زبان - مبحث کاربرد فعل دوم بعد از فعل اول - استاد محجوبی - یادگیری برتر
زبان - مبحث کاربرد فعل دوم بعد از فعل اول - استاد محجوبی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

بحث واژگان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بحث واژگان (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

12

بحث واژگان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
بحث واژگان (قسمت اول)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

699

تعداد پسندیدن

10

بحث واژگان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بحث واژگان (قسمت سوم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

3

بحث واژگان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
بحث واژگان (قسمت ششم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

348

تعداد پسندیدن

5

بحث واژگان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بحث واژگان (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

4

بحث واژگان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
بحث واژگان (قسمت دوم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

427

تعداد پسندیدن

9

24- زبان انگلیسی - مبحث  واژگان - قسمت بیست و چهارم - پرواز
24- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و چهارم - پرواز

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

بهزاد مبعلیان

بهزاد مبعلیان
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

2

23- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و سوم - پرواز
23- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و سوم - پرواز

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

بهزاد مبعلیان

بهزاد مبعلیان
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

27- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قست بیست و هفتم - پرواز
27- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قست بیست و هفتم - پرواز

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

بهزاد مبعلیان

بهزاد مبعلیان
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

26- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و ششم - پرواز
26- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و ششم - پرواز

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

بهزاد مبعلیان

بهزاد مبعلیان
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

28- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و هشتم - پرواز
28- زبان انگلیسی - مبحث واژگان - قسمت بیست و هشتم - پرواز

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

بهزاد مبعلیان

بهزاد مبعلیان
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر
ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

462

تعداد پسندیدن

4

6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی  – یادگیری برتر
6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی – یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

397

تعداد پسندیدن

1

زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان
زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

5- واژگان زبان انگلیسی سال سوم وچهارم (قسمت پنجم)
5- واژگان زبان انگلیسی سال سوم وچهارم (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید