معرفی مفهوم حد ۲

سوم ریاضی - حسابان
182
7 ماه قبل
۳۰-مشتق توابع نمایی ۲
۳۰-مشتق توابع نمایی ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

۲۱-قاعده زنجیری ۲
۲۱-قاعده زنجیری ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

6-خواص پیوستگی ۲
6-خواص پیوستگی ۲

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

2-مفهوم مشتق ۲
2-مفهوم مشتق ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

0

14-حدهای صفر صفرم ۲
14-حدهای صفر صفرم ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

۱۷-آهنگ تغییر وابسته ۲
۱۷-آهنگ تغییر وابسته ۲

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

۲۳-مثال از قاعده زنجیری ۲
۲۳-مثال از قاعده زنجیری ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

۳۲-مشتق توابع لگاریتم طبیعی ۲
۳۲-مشتق توابع لگاریتم طبیعی ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

11-مثال از دامنه ترکیب توابع ۲
11-مثال از دامنه ترکیب توابع ۲

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مفهوم دامنه تابع از حسابان سوم ریاضی
حسابان - مفهوم دامنه تابع از حسابان سوم ریاضی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

299

تعداد پسندیدن

4

19-مثال از حدهای مثلثاتی و تغییر متغییر ۲
19-مثال از حدهای مثلثاتی و تغییر متغییر ۲

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

3-مثال از مفهوم مشتق
3-مثال از مفهوم مشتق

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت سوم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت نهم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت اول)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

259

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : حد و پیوستگی های توابع  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حد و پیوستگی های توابع (قسمت سوم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

332

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت هشتم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

معرفی مفهوم حد ۲
سوم ریاضی - حسابان

معرفی مفهوم حد ۲

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید